سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ناهید توکلی –
محمد حسین یار محمدیان –
سیما عجمی –
ازاده معتقدمند –

چکیده:

مقدمه:
دربیماران اورژانسی ، کیفیت درمان مبتنی بر شواهد و اطلاعات ، عامل تعیین کننده برای حیات یا مرگ یا معلولیت در طول زندگی می تواند باشد. در همین راستا با توجه به اهمیت اطلاعات در تصمیم گیری به موقع و ارائه پلان درمانت منماسب برای بیماران این سوال پیش می آید که آیا در مراکز حساسی مانند اورژانس که با زندگی و مرگ افراد ، سر و کار دارند نظاممدیریت اطلاعات برای پاسوخگوئی به موقع و کافی به نیاز های اطلاعاتی متفاوت کادر پزشکی در اورژانس چگونه عمل میکند؟ هدف از انجام این تحقیق تعیین نظام مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی در اورژانس بیمارستانهای تابعه دانشکده علوم پزشکی استان اصفهان در سال ۱۳۸۲ و ارائه الگوی مناسب می باشد.
مواد و روش ها:
نوع مطالعه مشاهده ای و جمعیت مورد طالعه بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. ابزار جمع آوری اطلاعات چک لیستی است که بر اساس استاندارهای کمیسیون مشترک اعتبار بخشی موسسات بهداشتی درمانی و سوالات محقق ساخته و تهیه شد و پس از سنجش روایی و پایایی آن در ۶ بیمارستان استان اصفهان تکمیل گردید و داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج:
بیشترین میزان ثبت کامل داده ها های هویتی بیماران اورژانسی (۱/۹۸%) مربوط به بیمارستان الزهرا(س) و کمترین (۳/۸۳%) دربیمارستانآیت الله کاشانی بوده است. داده های آماری در اورژانس بیمارستان های مورد مطالعه در ۸/۷۰ درصد موارد جمع آوری و ثبت می شود . توزیع فراوانی نحوه ذخیره و بازیابی داده های اورژانس در بیمارستانهای مورد مطالعه نشان داد در ۵۰ درصدموارد ذخیره و بازیابی داده ها به طوربه طور مناسب انجام میشود.نتایج نشان می دهد که در اکثریت موارد ۸/۶۴ درصد هیچ تحلیلی بر داده های اورژانس انجام نمی گیرد و آما تنها بصورت خام استفاده شده و بر نتایج بازیابی شده تحلیلی صورت گرفته است. نحوه واگذاری داده ها در اوژانس بیمارستان بازیابی شده تحلیل صورت نگرفته است. نحوه واگذاری داده ها
در اورژانس بیمارستان های مورد مطالعه نشان داد در ۶/۶۶ درصد موارد اطلاعات به روش مناسب واگذار می شود.
بحث:
در اورژانس بیمارستان های مورد مطالعه مدیریت بخش مدارک پزشکی مطلوب و کمترین درصدمطلوبیت به جمع آوری داده ها است. نتایج تحقیقی که در اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شده بود ، با برخی از نتایج این تحقیق متفاوت و میزان ثبت اطلاعات توسط کارد پذیرش در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از وضعیت بهتری نسبت به آنها برخوردار بود.