سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فردین مهرابیان – دانشگاه علوم پزشکی گیلان
سکینه کشاورزمحمدیان – دانشگاه علوم پزشکی گیلان

چکیده:

مقدمه و هدف : بهسازی طبق تعریف WHO عبارتست از مبارزه با همه عوامل محیط زیست فیزیکی کـه اثـرات زیـان آور بـر رشد فیزیکی انسان ، سلامت و بقای او دارند یا می توانند داشته باشند و فعالیت هـای بهداشـت محـیط ، در را سـتای کنتـرل عواملی از محیط زندگی انسان است که ب ه نحوی روی سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی افراد تأثیر می گذارد . لذا با شناسـایی و مداخله بموقع ، خصوصاً در زمان وقوع بالایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه ( قبل از وقوع ، هنگام وقوع و بعد از وقـوع ) مـی توان بسیاری از عو امل مختل کننده سلامتی که از طریق آلودگی ها ی زیست محیطی ایجاد می شود جلوگیری نمـود . در ایـن مقاله سعی می شود با توجه به مشکلات موجود در آن زمان و اهم اقدامات انجام شده راهکاری مناسب و کاربردی برای اجـرای یک مدیریت بهداشت محیط موفق و جامعه بعد از وقوع چنین حوا دثی ارائـه شـود تـا در بحرانهـای احتمـالی آینـده کمـک و راهنمایی مؤثر باشد . موارد و روش ها : در مطالعه حاضر ابزار گردآوری داده ها در بخش مطالعه کتابخانه ای کارت فیش بود . و در مرحلـه میـدانی مشاهده و استفاده از مستندات می باشد . یافته : یافته ها نشان می دهد که در زمان بحران برف شاخص های بهداشت محیط مورد توجه بیشتر قرار گرفته بخصوص بـا توجه به شرایط ایجاد شده از نظر تسهیلات نگهداری مواد غذایی ، میزان مواد غذایی معدومی افزایش چشم گیری را نشان مـی دهد بنابراین لزوم توجه به این مسئله در هنگام بروز بحران های جدی اهمیت خاص دارد . نتیجه گیری : عوامل بهداشت محیطی در بحرانها که بعد از حادثه بحران برف گیلان نیز توسط نویسنده مشاهده شـد و جلـب توجه می نمود عبارتند از : قطع آب لوله کشی شهری و روستایی و متعاقب آن عدم دسترسی به آب سـالم ، عـدم جمـع آوری زباله های شهری و بیمارستانی و د ر نتیجه مختل شدن نظافت شهری ، فساد مواد غذایی ب ه علت قطع مداوم برق سرد خانه ها و یخچال ها ، تخریب شبکه های جمع آوری فاضلاب و احتمال اختلات منابع آب و فاضلاب ، انسداد راههای مواصلاتی درون و برون شهری و در نتیجه مختل شدن سیستم ارائه خدمات بهداشتی که از جمله عواملی هستند که ب ه طور جدی سلامت مردم را بعد از حادثه بحران برف تهدید می نمایند . توجه خاص به فاکتورهای بهداشت محیط از مهمترین اولویت ها و نگرانـی هـای مسئولین بهداشتی بعد از وقوع بحران برف می باشد تا بتوانند مدیریت موفقی را با تکیه بر برنامه ریزیهای مناسب خ ود اعمـال کنند .