سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیوان سیفی – محقق موسسه تحقیقاتی فنی و مهندسی کشاورزی (مرکز ورامین)
محمدهادی نظری فر – کارشناس آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان
مجید رشیدی – محقق موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (مرکز ورامین)
رضوانه مومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان

چکیده:

سازماندهی مناسب و تنظیم الگوی مصرف آب توسط مدیریت تقاضا به صورت پایدار، راهگشای تعدیل در اتلاف آب است. کارایی مصرف و تخصیص آب از مولفه های اصلی مدیریت تقاضای آب است، افزایش کارایی مصرف آب به مفهوم افزایش تولید یا کیفیت خدمات معینی بدون استفاده از آب بیشتر می باشد. اهداف مدیریت تقاضا بهمفهوم جامع آن زمانی محقق می شود که کارایی مصرف و کارایی تخصیص آب در کنار یکدیگر ارتقاء یابد. در این مقاله مدیریت تقاضا و مصرف آب حوضه رودخانه پل آبدوغ واقع در شهرستان ایذه مورد بررسی قرار گرفت. حوضه مذکور، با توجه به کمبود آب و مهاجرت کشاورزان منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید. از انجا که مدیریت تقاضا دارای پارامترهای پیچیده ای استجهت تاثیر پارامترهای مهم در تخصیص آب و کارایی مصرف آب از مدل WEAP استفاده گردید.
بر اساس پنج سناریوی مدیریت تقاضا وضعیت آب مصرفیحوضه مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سناریوهای تقاضا تحت تاثیر دو پارامتر افزایش سطح زیر کشت و ثابت ماندن سطح کشت تا سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰ه.ش) مورد ارزیابی قرار گرفتند. سناریوهای تقاضای آب شامل آبیاری قطره ای محصولات باغی – آبیاری بارانی محصولات زراعی – قطره ای و بارانی – قطره ای، بارانی و شرب – قطره ای، بارانی به همراه تغییر کشت می باشند. نتایج نشان داد که با افزایش سطح زیر کشت به هیچ وجه آبیاری سطحی صورتنگیرد و از سناریوی قطره ای و بارانی و یا قطره ای ، بارانی به همراه تغییر کشت استفاده شود.