سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدباقر رضاعلی –
حسین افادادی –

چکیده:

تغذیه سالم شرط اساسی در سلامتی انسان بوده که سلامت مواد غذایی از جایگاه ویژه ای در تغذیه سالم برخوردار می باشد و فردی می تواند زندگی سالم داشته باشد که ضمن رعایت سایر نکات بهداشتی از مواد غذایی سالم استفاده نماید و در فرایند سلامت مواد غذایی، سلامت محل تهیه و توزیع مواد غذایی اهمیت خاصی دارد. تأمین سلامت مواد غذایی یکی از راههای غیرقابل انکار برای پیشگیری از بسیاری از بیماریهای غیرواگیر مانند بیماریهای قلب و عروق و سرطانها بوده و امروزه ثابت شده است که بسیاری از بیماریها بطور مستقیم و غیرمستقیم با سلامت مواد غذایی در ارتباط می باشند. هدف از اجرای برنامه کنترل و نظارت از اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، ارتقاء شاخصهای بهداشتی و بهسازی و در نهایت ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی و سلامت جامعه می باشد، لذا برنامه ریزی مدون، مستمر و تشدید کنترل بازدید از اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی نقش اساسی در این ارتقاء را دارا است. رش اجرا: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بوده که براساس مدیریت جامع کیفیت (TQM) و استراتژی نه مرحله ای FOCUS PDC A، نسبت به برنامه ریزی و ارتقاء فرآیند کنترل و بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی تحت پوشش اقدام گردیده که در آن سنجش عملکرد فاصله زمانی بین دو بازدید از اماکن و مراکز تهیه و تزیع مواد غذایی قبل و بعد از مداخله مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش پس از جمع آوری داده ها قبل از مداخله در سال ۷۹ تیم ارتقاء به بررسی علل فاصله زمانی زیاد بین دو بازدید از اماکن و مراکز تهیه و توزیع موا غذایی تحت پوشش پرداخته و با اولویت بندی و انتخاب موارد ارتقاء اقدام به برنامه ریزی اجرایی، افزایش بازدیدها در قالب طرح ناظم در پنجشنبه هر هفته با حضور کلیه پرسنل بهداشت محیط در ۲ منطقه و ثبت بازدیدها و اقدامات قانونی انجام گرفته در همان روز اقدام به تعطیلی مراکز غیربهداشتی تهیه و توزیع مواد غذایی براساس ماده ۱۳ مواد خوراکی و آشامیدنی نموده است. سپس داده ها پس از مداخله در سال ۸۳ جمع آوری نموه و پس از رسم نمودار جریان داده ها (Chart Run) توسط نرم افزار SPSS تحلیل شده است. نتایج: (یافته ها ی پژوه) نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که میانه و میانگین فاصله زمانی بین دو کنترل و بازدید اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی قبل از مداخله ۱۰۵ روز و ۱۱۱ روز و بعد از مداخله ۷۶ روز و ۷۷ روز بوده که به ترتیب ۲۹ روز و ۳۴ روز کاهش داشته که با P<0/000 اختلاف معنی داری را نشان می دهد.