سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی جلیل زاده – دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه علوم پزشکی تهران
سید داود اشرفی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط- عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت رشت
محمدحسن محمودیان – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط- عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت قم

چکیده:

در این پژوهش وضعیت موجود جمع آوری، نگهداری، حمل و نقل، و دفع نهایی زباله های پزشکی درسطح استان آذربایجان غربی مورد توجه واقع شده است. این بررسی در بیش از ۱۶ درصد از مراکز پزشکی سطح استان انجام ش د . از بین مراکز مورد مطالعه ۴۶ درصد مشتمل بر بیمارستانها، ۱۲ درصد مراکز بهداشتی درمانی و ۱۶ درصد شامل مطب پزشکان بودنده اند .که بیش از ۷۵ درصد از واحدهای مورد پژوهش وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و بقیه بیمارستانهای غیر دانشگاهی بوده است. در این بررسی نرخ سرانه زباله در بیمارستانهای دانشگاهی حدود ۱/۹ غیر دانشگاهی حدود ۱/۷ کیلوگرم به ازای هر تخت فعال در شبانه روز مشخص ش د . و میزان آن برای کل بیمارستانهای مورد مطالعه ۱/۸۳ کیلوگرم به ازای هر تخت در شبانه روز بدست آمده است . در مراکز مورد مطالعه حدود کیلوگرم زباله در هر شبانه روز تولید می شود که شامل ۳۱/۵ درصد زباله خطرناک، ۶۲ درصد معمولی، ۴/۵ درصد نوک تیز و برنده، ۲ درصد زباله پاتولوژیک و مقادیر ناچیزی زباله شیمیایی دارویی می باش د . در بیشتر بیمارستانهای مورد مطالعه ۸۳/۳ درصد ) زباله ها بوسیله دست (کیسه زباله ) جمع آوری می شد و مدت زمان نگهداری زباله عفونی در جایگاه موقت نگهداری زباله در۳/۵۸ درصد از بیمارستانها کمتر از ۲۴ ساعت است . و در ۵۰ درصد از واحدهای مورد مط ا لعه وسیله حمل و نقل زباله، وانت روباز غیر استاندارد می باشد . تنها در۳۳/۳ درصد از واحدها زباله های عفونی عمل بی خطر سازی انجام می شود و در بقیه بیمارستانها، زباله های خطرناک به همراه زباله های خانگی دفع می گردد.