سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد آراسته خودرو – استاد دانشگاه و مشاور مرکز آموزش ایران خودرو

چکیده:

شناخت رابطه های امور، پدیده ها، عوامل و متغیرها دارای حساسیت فراوان است، روش شناسی Methodology علوم و دانش های خاص هدایتشده و فلسفه ها درباره توسعه منابع انسنی همواهر تجدید دیدار و تمهید حرکات پژوهشی بر پایه تفکر مولدسنگین را توصیه و تاکید می کند تا حاصل آنها آئینه تمام نمای منشا، مسیر و عایت نقش، پایگاه ساختار و کارکرد های امور بویژه انسان و منبع انسانی پیدا، اثر بخش و کارآمد درسازمان باشد.
معمولا برای نوع و فصل توسعه منابع انسانیاز بدیهی ترین ویژگی ها، تمایز ها و اشتراک مجموعه ها وزیر مجموعه ها شروع می کنند تا به پیچیده ترین خصائص برسند و مجموعه این مقدمات را مبادی گویند.
امور، پدیده ها، عوامل و متغیرهای مربوط به انسان و منابع انسانی دارای یک وجود کلی یعنی چرخه ی متحد المرکز هستمد و در عین حال هر یکوجودی محصوص به خود دارند، مجموعه این وجودهای کلی و جزئی ، قانومندی روابط انسان ها و منابع انسانی در سازمان را شکل و محتوا می دهند.
بی شک توسعه منابع انسانی سازمان با توسعه های راهبردی، اقتصاد، تکنولوژی (شناخت تدابیر فنی)، سیاست، فرهنگ، تعلیم و تربیت و … در تاثیر و تاثر بوده و با هم مرتبط است و از قانومندی و نظام یافتگی مجموعه ای برخوردار است وبه کارکردهای آشکار و نهان، ساده و مرکز و مثبت و منفی منجر می گردد. و همه اینها با ترتیب ها و ترکیب های ساختاری سازمان پیوستگی دارد. اینها به درستی مهیا نمی شوند مگر اینکه تبیین ها، پیش بینی ها و کنترل های نظارتی، آزمایشی و آماریاز دریچه ها و باروش های پیشرفته صورت گیرند و محتوا یابند تا حرکت منابع انسانی سازمان معطوف به توسعه جامع الاطراف شود و مشارکتهای حسی، عاطفی، فکری و ملی در رابطه با هم بطور ارادی و آگانه تحقق پذیرد. به کمک مدیریت دانش، فلسفه و دانایی، توانایی های ذهنی و عینی درطیف های توسعه جوش می خورند و قابلیت ها بارور می گردند و پاسخگوی نیازهای فعلی و آتی می شوند، و این کم هزینه ترین و موثرترین عمل ورود به بازارهادر ترازنامه ها دیده نمی شود. نگرش، بینش و ارزش مجموعه ایتوسعهمنابع انسانی سازمانهمواره به آفرینش و تعالی سازمان های پیشرو می انجامد ، لذا تبیین امور مربوط به توسعه بوسیله یکعامل و یکعلت (بدن عتنا به کار راهه careers) همیشه و همه جاغلط است.