سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حیدر دشتی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
امیر صفی خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- مدیریت و ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
بتول رفیعی – کارشناس عمران، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور مدیریت بهینه روسازی راه های موجود لازم است علاوه بر شاخص های اقتصادی ، عوامل دیگر چون بهبود در شاخص های بهره برداری ، بهبود در وضعیت سازه ای روسازی و تأثیرات گزینه ها بر محیط زیست ، شرایط اجتماعی ،ایمنی و … مد نظرقرار گرفته ودرتصمیم گیری نقش داشته باشند . وارد نمودن موارد فوق در اولویت بندی گزینه ها ، نیازمند یک تصمیم گیری چندمعیاره است که در این مقاله تصمیم گیری بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام شده است . مهم ترین دستاورداین پژوهش ارایه مدلی جدید برای استفاده از خروجی نرم افزارهای۴- ELMOD-5 , HDM در تصمیم گیری چند معیاره است که این کار به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) عملی می شود. با استفاده از این مدل تصمیم گیرندگان می توانند با تغییر در وزن معیارهای تصمیم گیری و همچنین با آگاهی از دیدگاه های تمامی صاحبنظران به روش AHP گروهی ، مناسب ترین و بهینه ترین راه حل ممکن را برای مدیریت بهتر راهها انتخاب کنند .