سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد کرمی متین – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشکده بهداشت
نادر خالصی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رضا داوودی –
علی جعفری –

چکیده:

با توجه به اهمیت زباله های بیمارستانی بعنوان یک منبع آلوده کننده محیط زیست انسانها، یکی از مسائل اساسی مدیریت در بیمارستانها، چگونگی دفع زباله های تولیدی این مراکز است. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت مدیریت زباله در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بصورت توصیفی در بهار ۱۳۷۹ انجام گرفت. در این پژوهش نحوه جمع آوری زباله در بخش ها، نحوه انتقال به جایگاه موقت، وضعیت جایگاه موقت، نحوه انتقال به محل دفع نهایی زباله و شرایط محل دفع نهایی، مورد بررسی قرار گرفت. وسیله جمه آوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه و مشاهده مستقیم بود. یافته های این مطالعه نشان داد که مدیریت زباله در بیمارستانهای مورد مطالعه از وضعیت مناسب برخوردار نبود، بطوریکه فقط یکی از بیمارستانهای تحت مطالعه از زبالهسوز فعال برخوردار بوده و همچنین در یک مورد از بیمارستانها، تفکیک زباله در بخش صورت می گیرد و تعداد دفعات انتقال زباله از بخش ها به محل جایگاه موقت زباله از ۲ بار تا ۷ بار در روز متفاوت بود، همچنین ۳۵ درصد از جایگاههای موقت زباله در بیمارستانهای مذکور، غیر محصور بوده اند و نحوه انتقال از جایگاه موقت ۸ مورد از بیمارستانهای بصورت تفکیک نشده به محل دفع نهایی صورت میگرفت ضمن اینکه محل دفع نهایی نیز از وضعیت بهداشتی مناسبی برخوردار نیست، نتیجه گیری میشود که مدیریت دفع زباله های بیمارستانی در جامعه مورد پژوهش نیاز به بازنگری مجدد داشته و بنابراین پیشنهاد میگردد جهت ارتقاء کیفیت مدیریت زباله های بیمارستانی ضمن آموزش کارکنان اقدام به تدوین و اجرای یک برنامه منظم جهت زباله های بیمارستانی بطور هماهنگ در کلیه بیمارستانها نمود.