سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیما سبزعلیپور – دانشجوی دکترای محیط زیست عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
زهره سادات مجتهد زاده – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
نعمت ا… جعفرزاده – دکتری مهندسی بهداشت محیط، عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز
مسعود منوری – دکتری محیط زیست عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

دراین تحقیق واحد آروماتیک واقع در پتروشیمی بندر امام ازلحاظ مدیریت زیست محیطی در چهار جنبه الاینده های پساب، هوا، صوت و پسماندها موردبررسی قرار گرفته است پس از شناخت فرایند تولید و منابع انتشار آلاینده ها درواحد مذکور نقاط نمونه برداری مشخص شد و طی ۶ ماه نمونه برداری مستمر پارامترهای کیفی پساب و آلاینده های هوا تعیین شدند. نتایج حاصل نشان میدهدکه غلظت پارامترهای اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) ، روغن و چربی (OIL) کل جامدات محلول (TDS) و فسفات در پساب خروجی ازواحد ضمن عبور از سیستم پیش تصفیه CPI چندین برابر استانداردملی بوده است آلاینده های اتمسفری (CO,NO x,SO2) ثبت شده در واحد مورد مطالعه حاکی از آن است که این پارامترها در محدود مجاز تعیین شده توسط سازمان حفاظت از محیط زیست قرار می گیرند در بررسی پسمانده درواحد مذکور ۱۳ مورد ماده زائد شناسایی شده که ۷ مورد آنها خطرناک بوده و ۹۹% از کل زائدات را به خود اختصاص داده است و بررسی آلاینده های صوتی حاکی از آن است که بیشترین تراز شدت صوت در این واحد ۹۶ دسی بل (A) می باشد و در اطراف پمپها و مبدلها بیشترین آلودگی صوتی وجود داشته است.