سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابراهیم فتائی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مقصود خیام –
الهام شیخ جباری –
اکرم اوجاقی –

چکیده:

شهر اردبیل با مساحتی بالغ بر ۶۵۰۰۰ هکتاردر شمال غرب کشور و با جمعیتی بیش از ۴۰۰۰۰۰ نفر سالانهحدود ۹۵۳۱۶/۵ تنمواد زائد شهری را وارد محیط زیست می نماید.بنابراین مدیریت این حجم زباله تولید شده نیاز به نگرش علمی‌همه جانبه و برنامه‌ریزی دقیق دارد. پیشگیری از پیامدهای سوء بهداشتی و زیست محیطی این معضل اجتماعی تنها در سایه مدیریت صحیح و اصولی آن میسر می باشد.در این تحقیق با آنالیز فیزیکی زباله های شهری ترکیبات تشکیل دهنده آن و با آنالیز شیمیائی مواد قابل کمپوست، میزان پارامترهای هدایت الکتریکی، pH ، درصد اشباع، درصد کربن آلی، درصد نیتروژن، فسفر و پتاس قابل جذب و درصد رطوبت آن تعیین گردید.به ‌این منظور عملیات نمونه‌برداریدر چهار فصل سال و در نیمه هر فصل به مدت ۳ روز متوالی به صورت برآوردنقطه‌ای و نمونه‌برداری از بار وسائط نقلیه حامل زباله صورت پذیرفت. تولید سرانه زباله در سال ۱۳۸۳ در شهر اردبیل ۰/۶۵ کیلوگرم در روز، و ۲۳۶/۷۳ کیلوگرم در سال محاسبه گردید. در طی همین سالبیشترین مقدار زباله تولیدی با ۲۸۲/۲ تن در روز مربوط به فصل تابستان و کمترین میزان آن با ۲۴۹/۲ تن در روز مربوط به فصل زمستان بود. فصول پاییز و بهار به ترتیب با۲۸۵/۲ و ۲۵۴/۴تن در روز در ردیف‌های دوم وسوم قرار داشتند. بر اساس اطلاعات حاصل از آنالیز فیزیکی زباله های شهر اردبیل بطور متوسط ۶۶/۹۶درصد از مواد زائد جامد خانگی این شهر رامواد آلی فسادپذیر تشکیل می‌دهد، که سالانه بالغ بر ۷۰۰۰۰ تن می باشد. همچنین نتایج آنالیز شیمیایی مواد قابل کمپوست نشان داد میزان پارامترهای pH ، درصد کربن آلی، درصد نیتروژن، فسفر و پتاس قابل جذب به ترتیب برابر ۶/۴۹ ،۲۹/۱۳،۲/۴۶، ppm 362/75 و ppm 4124/5 می باشدکه می تواند در فرایند بازیافت و تبدیل مواد آلی به کمپوست مورد توجه قرار گیرد.مقدار سایر اجزای قابل بازیافت نظیر کاغذ و کارتن و مواد پلاستیکی، فلزی و شیشه‌ای در زباله های این شهر به ترتیب به میزان ۵/۹۶، ۱/۱۱، ۱/۷۶ و ۲/۱۸ درصد از جمله مواردی است که بازیافت آن‌ها می‌تواند از نظر اقتصادی و زیست‌محیطی مد نظر قرار گیرد. جهت حفظ سیمای طبیعی منطقه و جلوگیری از آلودگیها و پیامدهای ناگوار زیست محیطی و بهداشتی ناشی از مدیریت غیر اصولی مواد زائد جامد شهری اردبیل در مرحله اول به بهبود سیستم جمع آوری،بهسازی‌محل‌دفن‌فعلی‌زباله های شهری و انجام عملیات دفن‌‌ بهداشتی در آن تاکید و در مرحله بعدی اجرای طرح تفکیک زباله از مبداءو احداث کارخانه تولید کمپوست به عنوان راهکارهای‌اجرائی‌پیشنهادگردید‌.