سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدتقی صمدی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان
حمید سموات – دانشیار گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
رقیه نوروزی – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی نحوه دفع زبالههای رادیواکتیو در مراکز پزشکی هستهای و مقایسه آن با استانداردهای موجود در کشور در استان همدان صورت گرفت. پزشکی هستهای شاخهای از پزشکی میباشد. با توجه به ارتقاء سطح ارائه خدمات پزشکی در کشور تعداد این مراکز در حال افزایش است. علیرغم اینکه مواد رادیواکتیو در بخش پزشکی کاربردهای متعدد دارند لذا توجه به این مراکز جهت کنترل پسماندهای تولیدی حائز اهمیت خاص خواهد بود. در این پژوهش کلیه مراکز پزشکی هستهای استان شناسایی گردیده و سپس با استفاده از پرسشنامه تهیه شده اطلاعات مورد نیاز از کلیه مراکز پزشکی هسته ای و از طریق مصاحبه با مسئولین فنی و تکنسین های مربوط تکمیل گردید علاوه بر پرسشنامه برخی از اطلاعات نیز براساس مشاهده و مصاحبه با بیماران جمعآوری گردید. با توجه به نتایج حاصل از این بررسی مراکز پزشکی هسته ای استان از لحاظ شرایط مناسب نگهداری موقت پسماندهای تولیدی ، ظروف حمل و نقل مناسب ضایعات رادیواکتیو، نحوه دفع و جمعآوری این ضایعات با استانداردهای موجود انطباق کامل ندارد. عمده ترین مشکلات این مرکز مربوط به محل نگهداری غیر بهداشتی ضایعات، عدم وجود بر چسب های مناسب هشدار و علامت خطر و ذکر تاریخ ورود و محتویات درون بسته های پسماند و جمع آوری ضایعات به صورت ترکیبی قبل گذشت حداقل ۱۰ نیمه عمر، عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی و محیطی و همچنین در نظر گرفتن اتاق مناسب جهت قسمت های مختلف می باشد. با توجه به موارد فوق کنترل و نظارت بیش از پیش در این مراکز ضرورت داشته و بایستی به مدیریت پسماندهای رادیو اکتیو پزشکی در استان توجه جدی مبذول گردد.