سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید طاهری قناد – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی – سازمان آب و برق – معاونت بهره برداری از
سعید برومندنسب – دانشیار دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود حبینیان – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی – سازمان آب و برق – معاونت بهره برداری از ش

چکیده:

تنشهای محیطی یکی از موثرترین عوامل محدود کننده عملکرد محصولات زراعی می باشند . مطالعات نشان می دهد که با مدیریت بهینه و مناسب آبیاری ، تاثیر منف ی این تنشها را می توان در راستای افزایش کارایی مصرف آب کاهش داد . روشهای مختلفی جهت اعمال مدیریت مناسب آبیاری و برنامه ریزی آبیاری وجود دارد که از آن جمله می توان " استفاده از درجه حرارت پوشش سبز گیاه " را نام برد. دراین پژوهش جهت اندازه گیری درجه حرارت پوشش سبز گیاه از دماسنج مادون قرمز استفاده شد. شاخص تنش آبی گیاه (c.w.s.i ) تعریف گردیده و میزان وابستگی آن با عملکرد محصول ، عمق آب آبیاری و شاخص بهره وری آب مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان دهنده وابستگی بسیار زیاد این شاخص با پارامترهای یاد شده داشت .