سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید طاهری قناد – کارشناس ارشد آبیاری و زهشکی – سازمان آب و برق خوزستان – معاونت بهره بردار
محمد الماسی – کارشناس ارشد – سازمان آب و برق خوزستان – معاونت بهره برداری شبکه های آب
محمود حبیبیان – کارشناس ارشد – سازمان آب و برق خوزستان – معاونت بهره برداری شبکه های آب

چکیده:

تنشهای محیطی یکی از موثرترین عوامل محدود کننده عملکرد محصولات زراعی می باشند. مطالعات نشان می دهد که با مدیریت بهینه و مناسب آبیاری ، تاثیر منفی این تنشها را می توان در راستای افزایش کارایی مصرف آب کاهش داد . روشهای مختلفی جهت اعمال مدیریت مناسب آبیاری و برنامه ریزی آبیاری وجود دارد که از آن جمله می توان " استفاده از درجه حرارت پوشش سبز گیاه " را نام برد. دراین پژوهش جهت اندازه گیری درجه حرارت پوشش سبز گیاه از دماسنج مادون قرمز استفاده شد. شاخص تنش آبی گیاه ((c.w.s.iتعریف گردیده و میزان وابستگی آن با عملکرد محصول ، عمق آب آبیاری و شاخص بهره وری آب مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان دهنده وابستگی بسیار زیاد این شاخص با پارامترهای یاد شده داشت .