سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی شهریاری – کارشناس ارشد بهداشت محیط و سرپرست گروه بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهد
شاهین نوشین – کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
جعفر خلیلی – کارشناس مسئول بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

چکیده:

پسماندهای بیمارستانی یکی از معضلات بهداشتی است که به دلیل دارا بودن عوامل خطرناک ، سمی و بیماریزا از حساسیت خاصی برخوردار است . مدیریت صحیح این مواد نقش مهمی در کنترل آلودگی محیط زیست و میزان بروز عفونتهای بیمارستانی دارد زیرا مطالعات اپیدمیولوژیک نشان داده است که در اثر تماس با سر سوزن مصرف شده احتمال آلوده شدن شخص به ویروس هپاتیت C,B,HIV به ترتیب ۳۰% ، ۱/۸% و ۰/۳% وجود دارد. لذا مدیریت این مو ا د و ارائه پیشنهاد برای استانداردسازی آن مطابق رهنمودهای وزارت بهداشت و WHO بسیار مهم می باشد. این مطالعه از نوع مشاهده ای توصیفی می باشد که نتایج آن از طریق تکمیل چک لیست بدست آمده است . چک لیست ها درطی ۳ ماه از دی الی اسفند ۱۳۸۵ با مراجعه حضوری به کلیه بیمارستانها در یک نوبت تکمیل گردید . در بیمارستانهای استان فرایندهای تفکیک ، حمل و نقل ، نگهداری موقت پسماندها در داخل بیمارستان به ترتیب با میانگین ۸۹% ، ۷۳% و ۷۲ % و فرایند دفع نهایی پسماندهای بیمارستانی در خارج از بیمارستان با میانگین ۵۷% از حد متوسط وزارتبهداشت بالاتر بوده است . ارزیابی مدیریت پسماندهای بیمارستانی نشان داد که در بیمارستانهای استان فرایندهای مدیریت پسماندها از شرایط نسبتا خوبی
برخوردار است ولی به دلیل عدم استفاده از تکنیک ها و تجهیزات پیشرفته ، تهدید خطرات مرتبط با پسماندهای بیمار ستانی در استان وجود دارد .