سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فروغ ترکی – مهندسی برق الکترونیک شرکت مهندسی پاد انرژی اصفهان ایران-اصفهان
مهدی رحمانی – مهندسی صنایع شرکت مهندسی پاد انرژی اصفهان ایران-اصفهان

چکیده:

با توجه به اهمیت یافتن بحث صرفه جویی در مصرف انـرژی، روشهایی که بتوان از طریق آنها در زمینه تولید و یا مصـرف انرژی بهبود حاصل نمود، مورد توجه قرار گرفته انـد . در ایـن
مقاله به بررسی یکی از روش های بهینه سازی مصـرف انـرژی که جایگزینی لام پ های التهابی، گـازی و فلورسـنت بـا نـوع جدیدی از لامپ ها به نام لامپ های LED میباشد، پرداختـه شده است . برای روشن شدن موضوع ضمن معرفـی لامپهـای LED ، عواملی که باعث برتری این دسته از لامپهـا بـر سـایرانواع قدیمیتر شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است . در انتها با ارائه دو مثال، نشان داده شده که می توان با جایگزینی لامپ های LED بهجای لامپهای قدیمیتر، از هـدر رفـتن مقـدار زیادی از انرژی الکتریکـی جلـوگیری نمـود و عـلاوه بـر آن هزینه های مربوط به نگهداری و تعـویض انـواع لامـپ هـای موجود را کاهش داد