سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: پنجمین همایش ملی حبوبات
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
الهام مهرپرورحسینی – دانشجویان کارشناسی ارشد
میلاد امینی زاده – کارشناس ارشداقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
اندیشه ریاحی – کارشناسی ارشداقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
فرشته بالوی – کارشناس ارشد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه شیراز

چکیده:
تمرکز بر توسعه صادرات کالاهای دارای مزیت صادراتی و تقویت رقابتپذیری کالاهای بدون مزیت، نقش زیادی در بهبودوضعیت ایران در بازار جهانی محصولات کشاورزی خواهد داشت. در این مطالعه، برای نشان دادن مزیت نسبی ایران در صادراتحبوبات از شاخصهای مزیت نسبی آشکار شده) RCA ( و مزیت نسبی آشکار شده متقارن) RSCA ( استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه مزیت نسبی از سازمان خواربار و کشاورزی جهانی ) FAO ( در دوره زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۶۶ برای حبوباتگردآوری شده است. نتایج نشان میدهد که صادرات حبوبات آسیا در تمامی سالها با مزیت همراه بوده است ولی روند اینشاخص در طی زمان حاکی از کاهش مزیت صادراتی دارد. همچنین نتایج بیانگر این موضوع است که صادرات حبوبات ایران نسبت به آسیا نیز تا سال ۲۰۰۶ با مزیت همراه بوده، در حالیکه دیده میشود از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۶۶ مقدار عددی شاخص مزیتنسبی آشکار شده کاهش یافته که نشان از عدم وجود مزیت صادراتی میباشد. با توجه به اینکه مشاهده میشود کاهش صادرات ومزیت نسبی صادراتی این گروه کالایی متاثر از تولید نبوده، پیشنهاد میشود که سیاستهای تجاری مناسبی به منظور ارتقا مزیت صادراتی و افزایش سهم صادراتی حبوبات اتخاذ گردد