سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول شمسی سولاری – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی اصفهان
حسن نحوی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مکانیزمهای انعطاف پذیر مکانیزمهایی هستندکه قسمتی یا همه حرکت خود را از تغییر شـکل اعـضاء انعطـاف پـذی رخود بدست می آورند . دقت بالا،امکان مینیاتوری شدن ،نبودن لقی ،تعداد قطعات کم و سبکی از جمله مزیتهای این مکانیزمها نسبت به مکانیزمهای صلب است . یکی از پارامترهای مهم در بررسی این مکانیزمها مزیت مکانیکی است . در این مقاله ابتـدا با استفاده از روش انرژی مزیت مکانیک ی در مکانیزمهای انعطاف پذیر تعزیف می شود . سپس سه نوع مزیت مکانیکی برای این مکانیزمها تعریف شده و با دو مثال مزیتهای مکانیکی در این مکانیزمها مورد بررسی قرار می گیرد