سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

اسماعیل فلاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
امیرحسین چیذری – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

وجود خصوصیات ممتاز طبیعی در ایران، سبب برتری کیفیت کیوی ایران نسبت به سایر تولیدکنندگان این محصول در جهان گردیده است . در م قالهی حاضر ، با به کارگ یری روش ماتر یس تحلیل سیاست ی، ضمن بررسی مزیت نسب ی تول ید کیوی ایران، آثار س یاستهای اعمال ی دولت بر فرآیند تول ید میوهی کیوی طی دورهی ۱۳۷۸-۸۳ ، مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج این پژوهش نشان م یدهد که ا یران در تول ید این محصول ، دارای مزیت نسب ی بوده اما ط ی دوره ی مورد نظر، از سودآور ی این محصول کاسته شده است؛ لذا س یاستهای اعمالی دولت در زمینهی بازار فروش م حصول در راستا ی توسعه ی صادرات و ارزآور ی ک یوی نبوده است . همچنین علیرغم عدم حمایت نهادهای از محصول یادشده، حما یت در بازار فروش محصول صورت گرفته و در مجموع ، اثرات مداخلهی دولت در فرآیند تولید محصول، به نفع تولیدکنندگان در بازار داخلی بوده است .