سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود دربندی – استادیار دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
سیداویس ترابی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هدف ا این بررسی ارائه یک روش عددی بر مبنای حجم محدود برای حل مسئله تراوش از بدنه متخلخل سد خاکی می باشد بدنة خاکریز مورد بررسی ا یک مغزه با نفوذپذیری ناچیز که از رفین توسط دو گوه کاملاً نفوذپذیر تقویت می شود تشکیل شده است عدم توازن سطح آزاد آب ر طرفین این محیط متخلخل همگن و ایزوتروپ باعث ت اوش از درون آن شده و تولید یک سطح فریاتیک و یک سطح تراوش آزاد ر درون خاکریز می نماید در این مقاله برای پیش بینی درست مکان هندسی این دو سطح اقدام به ارائه تکنیکی که ر اساس حرکت احجام محدود می باشد می نمائیم . در این تکنیک احجام محدودی که در ابتدا بخش دلخواهی خاکریز را در برگرفته اند به تدریج تغییر سایز و محل داده بطوریکه نها ی ً تا احجام محدود ردیف بالایی دامنة حل منطبق بر سطح فریاتیک درون خاکریز
می شوند در انتها نتایج بدست آمده از این روش با نتایج روشهای عددی دیگر و همینطور نتایج تجربی مقایسه و برتری نتایج حاضر به نمایش گذارده می شود