سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مریم ذوالفقاری – استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، گروه مرتع و آبخیزداری
سیدمسعود سلیمان پور – دانش آموخته دکتری تخصصی علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
آرمین فاتحی – دانش آموخته کارشناسی مهندسی منابع طبیعی – مرتع و آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
گلاویژ خرامانی – دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:
در کشورهای در حال توسعه توجه به توسعه ی روستایی نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت است. جامعه ی روستایی در ایران در حال حاضر با چالش ها و مباحث نوینی روبرو شده است که غالباً از چشم کارگزاران اجرایی پنهان مانده است. یکی از مهمترین این مباحث، مسائل اقتصادی می باشد. بدین منظور پژوهش حاضر نسبت به بررسی مسائل اقتصادی در روستاهای سراب قامیش، تازآباد، چهل گزی و دویسه ی استان کردستان اقدام نموده است. روش تحقیق در این پژوهش بر پایه ی حضور در منطقه و گردآوری مباحث میدانی و مصاحبه و تکمیل پرسش نامه در روستاهای چهارگانه-ی فوق الذکر می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که اصلی ترین مشکل در این روستاها فقر و کمبود تولید است که ناشی از مسائل اقتصادی است؛ به طوری که بیش از ۸۵ درصد از مردم علت استفاده ی زیاد از مراتع منطقه را امرار معاش، گذراندن زندگی، کسب درآمد و مسائلی از این قبیل عنوان کرده اند.