سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود ابراری – کارشناس ارشد و مدیر طرح طرح شبکه آبیاری و زهکشی گاوشان

چکیده:

بررسی مسائل و مشکلات اجرائی طرحها/ پروژ ههای آبیاری در راستای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و در چارچوب نظامهای مدیریت کیفیت مستقر در شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس انجام شده است. این مقاله گزارشی از جمع بندی مجموع فرمهای تکمیل و ارائه شده توسط دفاتر نظارت مقیم پروژه های تحت نظارت امور آبیاری و زهکشی در این خصوص، طی چهار دوره سه ماهه متوالی م یباشد. در این مقاله مهمترین مسائل و مشکلات موجود در اجرای طرحها و پروژ هها، عوامل بروز مشکلات و را هحلهای پیشنهادی برای رفع مسائل و مشکلات ارائه گردیده است.