سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی لردان – کارشناس ارشد مدیریت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی – سازمان آب و
مرتضی کرامت – کارشناس ارشد مدیریت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی – سازمان آب و
مهکامه منصوری – کارشناس ارشد مدیریت فنی و مهندسی – سازمان آب و برق خوزستان – اهواز

چکیده:

شبکه های آبیاری و زهکشی با هزینه های سنگین احداث می گردند، بدون شک بهره برداری نامناسب و عدم نگهداری مطلوب از سرمایه گذاریهای انجام شده اتلاف سرمایه و امکانات موجود را به دنبال خواهد داشت . متاسفانه در حال حاضر بهره برداری مطلوباز شبکه های آبیاری و زهکشی در سطح کشور و همچنین استان خوزستان به دلایل مختلف حاصل نگردیده است و لذا به نظر می – رسد برای نیل به این اهداف یک بازنگری اساسی در روش برخورد با مسائل مو جود نیاز است. دستیابی به عملکرد محصول بالا در اراضی تحت آبیاری تنها به کاربرد روش های عملیاتی جدید در تولید محصولات بستگی ندارد بلکه به روند پیوسته و مستمر عملیات بهره برداری پیشرفته از شبکه های نیز وابسته است، که این نیز به وجود برنامه موثر در زمینه نگهداری شبکه ها متکی است . آموزش و ترویج نکات مفید در امور بهره برداری و نگهداری، گام بلند و مؤثری در جهت حل مشکلات شبکه های آبیاری است. شناخت تاثیر عملیات بهره برداری بر بسیاری عوامل اصلی دیگر از جمله بازدهی تولیدات کشاورزی، توزیع اقتصادی، ساختار اجتماعی و پایداری توسعه ضروری است . در این مقاله ضمن بررسی مسائل و مشکلات عمومی در مدیریت و عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان راهکارهایی در جهت رسیدن به مدیریت مطلوب و بهینه در بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ارائه شده است.