سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد حصاری – پژوهشگربخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذ
رامین نیکان فر – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب
بهرام قهرمانزاده – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی و مدیر عامل مهندسین مشاور آبانان آذر دشت
حسن اکبریان – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری و کارشناس بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه

چکیده:

از مهمترین برنامه های وزارت نیرو جهت ارتقاء مصرف بهینه آب و بهبود بهره وری آن در سطح حوضه و شبکه، تحویل حجمی آب به بهره برداران، می باشد که عموماً این امر در سردهنه ها، محل آبگیری از رودخانه اصلی و همچنین محل تقسیم آب چند
روستا صورت می گیرد. انتخاب و طراحی سازه های اندازه گیری جریان برای این انهار سنتی که عموماً خاکی می باشند، با توجه به محل قرارگرفتن سازه در محل انشعاب صورت می پذیرد. برای هر منطقه لازمست که سازه ها از جنبه های مختلف که
مهمترین آنها جنبه های فنی، اقتصادی، اجتماعی می باشد، مقایسه گردند . جهت مقایسه فنی سازه ها علاوه بر شرایط هیدرولیکی، از لحاظ امکانات اجرایی محلی و سهولت بهره برداری مورد بررسی قرارگر فت. در مقایسه اقتصادی ، هزینه های مربوط به سرمایه گذاری، نگهداری و بهره برداری ملاک عمل بوده و در مقایسه اجتماعی، نحوه بهره برداری و مشکلات اجتماعی و فرهنگی ناشی از اجرای پروژه ، مورد مطالعه قرار گرفت . در این مطالعه که در نقاط تحویل شبکه های سنتی ۸ سد در حال احداث استان آذربایجان غربی انجام پذیرفت، سازه های مورد ارزیابی محدود به چند سازه اصلی گردید . این گزینه ها بعد از مقایسه و ارزیابی، با اعمال بعضی مفروضات، اولویت بندی گردیدند. نتایج حاکیست که ازبین گزینه های مطرح، سازه های دبی-اشل، سرریزها و دریچه های آبگیر در اولویت های اول و دریچه های آمیل، آویو و آویس در رده های آخر قرار گرفتند.