سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قربان محمد آنه قرجه – کارشناس محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
آشورمحمد قره باش – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عبدالحلیم کر – کارشناس محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

به منظور مطالعه وضعیت پرور ابندی گوسفند در منطقه گرگان و گنبد از بین پرواربندان گوسفند این منطقه تعداد ۱۵۰ پرواربندی به طور تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند . مشخصات مورد
بررسی عبارت اند از : تاریخ شروع و خاتمه پرواربندی، تعداد دام پروار شده، میانگین وزن زنده اولیه و نهایی، قیمت و محل خرید دامها، مقدار و انواع خوراک مصرفی، نحوه خوراک دادن، سن، نژاد و جنس گوسفندان و غیره ، نتایج بدست آمده نشان داد که ۳۶/۲۲ درصد گوسفندان پرواری از نژاد دالاق (آتابای) و ۲۷/۹۰ درصد نژاد زل بوده و بقیه آمیخته های این دو نژاد بامغانی، افشاری، لری بختیاری، کردی و غیره هستند . همچنین بیشترین گروه سنی گوسفندان پروار شده در منطقه ۴۲/۹۲ درصد به سن کمتر از ۶ماهه و کمترین گروه سنی نیز میش و قوچهای پیر و حذفی با ۲/۹۷ درصد می باشند . از نظر جنس نیز ۶۲/۶۷ درصد دام نر (بره نر و قوچ ) و ۳۷/۳۳ درصد نیز ماده (بره ماده و میش) بوده است . بیشترین فعالیت پرواربندی در فصل بهار (با نسبت ۵۲/۳۴ درصد کل دامهای پروار شده) بوده و دلایل عمده انتخاب فصل بهار جهت پرواربندی نیز به ترتیب دسترسی به دام مناسب، مساعد بودن شرایط جوی و دسترسی به خوراک فراوان و ارزان بود . طول دوره پروار گوسفند درمنطقه ۱۰۵ (۱۸۰-۶۰) روز می باشد.