سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نسرین محمودی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیمارستان علی بن ابیطالب(ع)
فرحناز کیانیان –
آرزو سلیمانی –
نصرت میر –

چکیده:

مقدمه و هدف:
مسمومیت های کودکان از شایعترین اورژانس های کودکان می باشند . آگاهی از اپیدمیولوژی مسمومیت در هر منطقه در برنامه ریزی برای پیشگیری و در مان آن نقش مهمی دارد. این مطالعه جهت بررسی خصوصیات کودکانمسموم و علل مسمومیت در آنها دارد. در بیمارستان علی بن ابیطالب زاهدان طی سال ۱۳۸۵ انجام گرفته است.
موارد و رش ها:
در این مطالعه گذشته نگر کلیه کودکان مسموم را مراجعه کننده به بیمارستان علی بن ابیطالب زاهدان که تشخیص مسمومیت در آنها قطعی شده بود از طریق جمع آوری اطلاعات مندرج در پرونده ها مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها :
در طی این مدت ۵۱ کودک بستری شدند که از این تعداد ۲۴ نفر آنها دختر (۱/۴۷ %) و ۲۷ مورد آنها پسر (۹/۵۲%) بودند. که دامنه سنی آنها از شش ماه تا ۱۰ سال بود. در تمام موارد مسمومیت از طریق خوراکی بود. بیشترین مواد ، مسمومیت داروئی با ۹/۴۸% شامل داروهای آرام بخش – قرص LD و شربت آموکسی سیلین بود. پس از آن مواد مخدر و نفت هر کدام با(۶/۲۱%) ، پس از آن مواد شوینده با (۹/۵%) و حشره کشها (۲%) قرار داشتند. عوارض متعددی از قبیل تهوع و استفراغ – اسهال – سیانوز- افت فشار خون – تشنج خواب آلودگی دیده می شد. مورد منجر به مرگ شاده نگردید و میانگین مدت اقامت در بیمارستان ۱/۲% روز باانحراف معیار ۳/۱ بود.
بحث و نتیجه گیری :
با توجه به این کودکان که در سنین پایین رد بسیاریاز موارد قارد به تشخیص عوامل خطر زا نیستند و حس کنجکاوی آنها باعث مصرف مواد مختلف می گردد، لاذ آموزش خانواده ها رد زمینه نگهداری مواد مختلف از جمله مواد شیمیایی و داروها می تواند تا حد بسیار زیادی از بروز این گونه حوادث جلوگیری نماید. با توجه به بالاتر بودن موارد مسمومیت توسط اپیوم ها و مواد مخدر در این منطقه (۱/۲۶%) در مقایسه با تحقیقاتی که در مناطق مختلف دیگر صورت گرفته است آگاهی دادن به خانواده ها می تواند راهی موثر در کاهش این موارد مسمومیت باشد.