سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالقاسم دهقان – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز – پتروشیمی شیراز –
علیرضا خلیفه – کارشناس ارشد بازرسی فنی پتروشیمی شیراز دانشگاه شیراز – پتروشیمی شیراز –
عقیل اشرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز – پتروشیمی شیراز – دا

چکیده:

کاربرد وسیع فولادهـای زنـگ نـزن آسـتنیتی در صـنایع مختلـف بعلـ ت در بـر داشـتن خـواص مکـانیکی ومقاومت به خوردگی و جوش پذیری خوب در محیطهای مختلف از دیرزمـان مـورد توجـه قـرار گرفتـه است . علی رغم توسعه روشهای جوشکاری مناسب برای فولادهای زنگ نزن وبا بکارگیری دیاگرامهـای ساختاری با در نظر گرفتن فلز پایه و انتخـاب الکتـرود مناسـب ، بـ رای رسـیدن بـه جـوش بـدون ترکهـای انجمادی نیاز به کنترل مسیر انجماد می باشد . در این تحقیق ریز ساختار فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI304 به فـولاد St37 بـا بکـارگیری پـنج نـوع الکترود و دو فرایند جوشکاری GTAW و SMAW ، در ناحیه آستنیتی اتصال مورد بررسی وشـرایط بهینه برای رسیدن به یک جوش بدون عیب مورد بحث وبررسی قرار گرفت .