سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجیدرضا آیت اللهی – دانشیار،آزمایشگاه خستگی و شکست، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدمسعود حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

براساس مکانیک شکست الاستیک خطی میادین تنش و کرنش در اطراف نوک ترک شامل بی‌نهایت ترم می‌باشند. در اغلب موارد جهت تعیین وضعیت توزیع تنش و کرنش فقط از اولین ترم بسط سری این میادین استفاده می‌شود. در این مقاله مسیر گسترش ترک در یک قطعه ترک دار تحت بارگذاری برش خالص و با استفاده از میدان کرنش به وجود آمده در اطراف نوک ترک تخمین زده می‌شود. مسیر رشد ترک با استفاده از روش المان محدود و در نظر گرفتن ترم مرتبه بالاتر بسط سری کرنش و بکارگیری معیار بیشترین کرنش محیطی محاسبه شده است. به طور خاص اثرات ترم‌های مرتبه بالاتر بسط سری میادین اطراف نوک ترک بر مسیر گسترش آن مطالعه می شود. مسیرهای پیش بینی شده با نتایجقبلی بدست آمده از طریق آزمایش‌ مقایسه شده و نتایج مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی نتایج نشان می دهد کهدر نظر گرفتن ترم مرتبه بالاتر بسط سری کرنشتخمینبهتری از مسیر شکست را فراهم می آورد.