سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالحسین امینی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

تجزیه و تحلیل مشخصات اصلی شنگ شناسی احدهای مختلف سازند زیوه امکان تفکیک ۱۸ لیتوفاسیس و ۱۳ پتروفاسیس را میسرساخته است. مطالعه دقیق لیتوفاسیسها و پتروفاسیسهای سازند در رخنمونهای منطقه به منظور بررسی عوامل سنگ شناسی موثر در کیفیت مخزنی صورت گرفته است. با تغیین شرایط محیطی واحدهای اصلی گسترش جانبی (گسترش مکانی) و قائم (گسترش زمانی) آنها در بخشهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. تهیه نمودارهای رسوب شناسی (Sedimentological logs) با جزئیات کامل برای بخشهای مختلف حوضه با تکیه بر مشخصات اصلی لیتوفاسیسها و پتروفاسیسها و سطوح لایه بندی منجر به تفکیک و توصیف سه نوع توالی اصلی در منطقه گردیده است. توالیهای کوچک و مقیاس با ماعیت ریز شونه به بالا به دلیل تنوع لیتوفاسیسهای سازنده خود به سه گروه تفسیم شده و به گسترش در یک محیط ساحلی کم عمق توسط جریانهای خرده دار، کانالهای انشعالی و جریانهای آشفته نسبت داده شده اند. توالی های متوسط مقیاس بتا ماهیت درشت شونده به بالا به افزایش در میزان رسوبات وارده به حوضه و کاهش فضای در دسترس برای رسوبگذاری (S>A) و توالیهای متوسط مقیاس با ماهیت ریز شونده ببالا به کاهش در میزانر سوبات وارد ه به حوضه و افزایش فضای در دسترس برای رسوبگذاری (S<A) نسبت داده شده اند. فعالیت گسلهای حاشیه در حوضه کنترل کننده اصلی گسترش این توالیها در نظر گرفته شده اند. توالیهای بزرگ مقیاس با ماهیت ریز شونده به کنترل کننده های اصلی ساختاری (Allocyclic processes) منتسب گردیده اند. با تکیه بر مجموعه نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل لیتوفاسیسها، پتروفاسیسها و توالیهای رسوبی سازنده، یک محیط دلتایی تحت کنترل رودخانه (Fluvial dominated Delta plain) برای محیط رسوبگذاری این سازند تعیین گردیده است .