سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هدی گلپایگانی – دانش آموخته کارشناسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گ
روزبه نیکخواه مشائی – دانش آموخته کارشناسی ارشد متالورژی و مواد، دانشگاه تهران، دانشکده ف
ابوالقاسم عطائی – دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی متالورژی و مواد

چکیده:

در تحقیق حاضر پودر هگزافریت باریم با روش سنتز دمای بالای خود پیشرو ) ) SHS از مواد اولیه پودر آهن , اکسید آهن و نیترات باریم و با نسبت مولی آهن به باریم ۱۲ تهیه گردید . الگوی پراش اشعه ایکس نمونه سنتز شده بر حضور فازهای منوفریت باریم، وستیت، مگنتیت و هماتیت دلالت دارد . تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی و نیز آنالیز کمی (EDS) نمونه سنتز شده حاکی از وجود فازهای سوزنی شکل با ترکیبی از ۷۳ درصد هگزافریت باریم و ۲۷ درصد منو فریت باریم می باشد . پودر سنتز شده در محدوده زمانی ۵ – ۱ ساعت تحت آسیای افقی تر قرار گرفت . نتایج SEM نشانگر تغییر متوسط اندازه ذرات از µm ۰۱ در نمونه سنتز شده به µm ۳ در نمونه آسیا شده به مدت پنج ساعت است . بر اساس نتایجLPSA متوسط اندازه ذرات در نمونه سنتز شده۸/۶۵µmو در نمونه آسیا شده به مدت پنج ساعت۶/۲۱µmاست . نمونه آسیا شده به مدت پنج ساعت تحت فشار ۱۰۰ MPaپرس و در دمای ۱۲۵۰ درجه سانتی گراد بهمدت سه ساعت زینتر شد . نتایج SEM و آنالیز کمی نمونه زینتر شده حاکی از تشکیل فاز هگزا فریت باریم با متوسط اندازه دانه µm 0/4 است که حضور دانه های با اندازه زیر ۵۰۰ نانومتر بعد از زینتر شدن در دمای بالا برای اولین بار گزارش می شود .