سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حسین نوری قیداری –
محمد اسدی –
سلیمان گروسی –

چکیده:

تسلیح خاک با الیافهای مجزا تکنیک نسبتا جدیدی درپروژه های ژئو تکنیک می با شد .دراین تحقیق اثرات افزودن رشته هاو تریشه ها ی الیاف دربهبود رفتارو خواص مکانیکی نوعی خاک رس (CL) تثبیت شده با آهک ازدیدگاه آزمایشگاهی موردمطالعه و ارزیابی قرارداده شده است .هدف اصلی این پژوهش نیزجذب و بازیافت تریشه ها پلیمری – الیافی و استفاده ازآنها درتسلیح خاک به منظور بهبود بخشیدن به خواص مهندسی آن می باشد.مراحل تحقیق به این صورت است که نمونه های ازرس درآزمایشگاه باتریشه های کوتاه و نازک الیاف با درصدهای وزنی ۰ ،۲/۰ ،۴/۰ ،۶/۰ ، ۸/۰ و ۱ درصدبا درصدهای ۰، ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵ درصد وزنی آهک تحت آزمایشهای آزمایشگاهی ازجمله تراکم و مقاومت فشاری قرار گرفته است این الیاف جز ضایعات کارخانه نخ تایرمیباشد که دارای مقاومت کششی زیاد و ماندگاری بسیار طولانی درخاک هستند .همچنین آزمایشهای فوق درزمانهای ۱ ، ۷ و ۲۸ روزه موردآزمایش قرارگرفته است .پس ازتجزیه و تحلیل نتایج آزمایشات مشاهده گردید که حضور الیاف به همراه آهک درخاک موجب افزایش پارامترهای مقاومتی و شکل پذیری خاک شده و گذشت زمان موجب بهبود مشخصات مکانیکی خاک شده است .