سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی کارگر – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گل
هادی رحیم زاده – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گل
یوسف دادبان – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گل
ناصر بهنام پور – کارشناس ارشد آمار حیاتی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

چکیده:

فاضلاب تصفیه نشده معمولا حاوی میکروارگانیسم های بیماریزای فراوانی است . همچنین فاضلاب دارای مواد سمی می باشد . بنا به ای ن دلایل انتقال سریع و بدون درد سر فاضلاب از منابع تولید و تصفیه و سپس دفع آنها ضروری است . برای طراحی ،بهره برداری و نگهداری تاسیسات جمع آوری، تصفیه و دفع بهداشتی و همچنین به منظور مدیریت محیط زیست ،آگاهی از ماهیت و مشخصه های فاضلابها ضروری است . امروزه یکی از معضلات بهداشتی و زیست محیطی کشور مواد زاید بیمارستانی است که به علت دارا بودن عوامل خطرناک ، سمی و بیماریزا از جمله زائدات پاتولوژیک ، عفونی دارویی ، شیمیایی ، رادیواکتیو و …. از حساسیت خاصی برخوردار است . لذا این تحقیق با هدف تعیین میزان آلودگی فاضلاب بیمارستانهای گرگان و موارد فوق الذکر جهت برنامه ریزی صحیح و تصفیه لازم می باشد. مواد و روشها :این مطالعهیک مطالع ه مقطعی با رویکرد توصیفی – تحلیلی بوده و جمعیت مورد مطالعه فاضلاب بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان در شهرستان گرگان می باشد . تعداد ۷۰ نمونه تحت شرایط استاندارد گرفته شده و به آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت منتقل شده و در آزمایشگاه پارامترهای مواد جامد معلق، محلول، معدنی، فرار و قابل ته نشینی BOD,COD کدورت ، هدایت الکتریکی ، pH ، قلیاییت فسفر ، سولفات، نیروژن کل، کل کلی فرمها و کلی فرمهای مدفوعی به روش استاندارد متداندازه گیری شد. میانگین مقدار BOD در بیمارستان پنج آذر ، طالقانی و دزیانی به ترتیب برابر ۳۹۸/۸mg/l و۳۹۶/۲ mg/l و ۳۵۱mg/l بوده است میانگینCOD در فاضلاب بیمارستانها به ترتیب برابر ۸۰۷/۴mg/l و ۱۰۸۵/۳mg/lو ۷۳۹/۶mg/lمی باشد. میانگین کل جامدات TS در فاضلاب بیمارستانها به ترتیب برابر ۱۲۴۳/۴mg/lو mg/1264, 1212mg/l می باشد.در کل وجود فاضلاب این سه بیمارستان با شدت قوی نیاز به برنامه ریزی و مدیریت دقیق جهت جلوگیری از دفع نامناسب آن ، جلوگیری از آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی و در نتیجه پیشگیری از انتشار و اشاعه بیماریها لازم و ضروری می باشد .تخلیه و دفع قسمتی از فاضلاب بیمارستان در محیط زیست (در بیمارستان پنج آذر و دزیانی) ممکن است در فصول پرباران به دلیل رقیق شدن فاضلاب با حجم بیشتری از آب و کاهش غلظت عوامل آلوده کننده شود ولی در فصول خشک و کم باران باعث ایجاد مشکل جدی در محیط خواهد شد.