سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منیره مجلسی – عضو هیات علمی دانشکده بهداشت
شکوفه اجیلی – کارشناس بهداشت محیط
شیوا همدانی – کارشناس محیط زیست
رضا علی فلاح زاده – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

امروزه با توجه به میزان و نحوه ی مصرف مواد اولیه در تولید محصولات نهایی از جایگاه خاصی برخوردار است.اخیرا یک نگرش نوینبا تاکید بر کاربد کمتر مواد اولیه توام با بازیافت بیشتر محصولات تولیدی مطرح گردیده و مورد توجه بسیاری از کارشناسان بهداشتی و اقتصادی قرار گرفته است.بحث بازیافتبا کاهش مکانهای دفن زباله و آلودگی های ناشی از آن اهمیت یافته و فرآوری محصولات نهایی مستعمل و دور ریز اهمیت آنرا دو چندان نموده است.با پیشرفت جوامع و صنعتی شدن آن و سترش صنایع بسته بندی حجم وسیعی از زباله ی تولیدی به ظروف کاربردی در این صنایع اختصاص یافته است.از جمله این ظروف بطری های پت می باشد که جهت بسته بندی های گوناگون در حجم وسیع مورد استفاده قرار میگیرند.هر چند که این ظروف بطریهای پت میباشد که جهت بسته بندی های گوناگون در حجم وسیع مورد استفاده قرار می گیرند.هر چند که این ظروف دارایخصوصیات منحصر به فرد اقتصادی و بهداشتی در صنایع بسته بندی می باشند اما برگشتناپذیر بودناین بطری هاو افزایش زائداتدفعی و هم چنین افزایش حجم زباله هایتولیدی از جمله مشکلات بزرگی می باشدکه با کاربرد این ظروف گریبان گیر جوامع گردیده است.با توجه به اینکه استفاده از چنین ظروفی جزئلاینفک صنایع بسته بندی قرار گرفته است برنامه ریزی جهت بازیافت آن زباله های تولیدی تنها راه غلبه بر محدودیتهی زیست محیطی ذکر شده میباشدالبته بازیافت این ظروف مدیریت خاص خود را می طلبد.در این تحقیق چگونگی جمع آوری تفکیک و باز یافتبطری های پت و مشکلات موجود در هر مرحله مورد بررسیقرار گرفته است یکی از بزرگگترین مشکلات بازیافتعدم فرهنگ سازی مناسب از طریق رسانه های عمومی میباشد.زیرا در همه زمینه های بازیافتمردم نقش به سزایی داشته است لذا فرهنگ سازی در اولویت قرار میگیرد همچنین مدیریت ضعیف در مقوله ی بازیافت از مشکلاتدیگر این برنامه میباشد.با توجه به بازدیدهای که از چنین ایستگاهجمع آوریتفکیک و همچنین کارخنجاتبازیافت به عمل آمده مشکلات هر مرحلهبه صورت دقیق بررسیو راه حلهای مناسب ارائه گردیده است.