سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحمن دشتی – دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، شرکت توزیع نیروی برق استان بوش
احمد غلامی – دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا دشتی – شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

چکیده:

استفاده از بر قگیرها در شبکه توزیع جهت مهار اضافه ولتاژها روشی است کارا، اقتصادی ومرسوم . مقاله حاضر با توجـه بـه مشاهده برخی برقگیر های معیوب در شبکه توزیع نیروی برق استان بوشهر، با انجام تسـتهای لازم روی نمونـه برقگیرهـای مورد استفاده در شبکه و تحلیل آنها، عوامل خرابی و علتهـای معیوب شدن برقگیرها از سه دید اشکالات شـبک ه، اشـکالات برقگیر و عدم انتخـاب برقگیـر مناسـب بـا توجـه بـه منطقـه کاربری آن واثرات شرایط محیطی شامل دوره بارش، حـداکثر دما، پارامترهای مختلف رطوبت نسبی، تعداد وقـوع روزهـای طوفانی، گرد و خاک، تعداد روزهـای غبـارآلود، فشـار بخـار اشباع و باد غالب منطقه ( جهت، شدت و دوره زمـانی وزش ) مورد ارزیابی قرار مـی دهـد . بررسـی سـوابق بهـره بـرداری و تحلیل آمارهای برقگیرهای معیـوب در شـبکه توزیـع منطقـه حاکی بر اهمیت سه عامل فـوق در معیـوب شـدن برقگیرهـا می باشد . در انتها مجموعه راهکارها وپیشـنهادات لازم جهـت کاهش مشکلات برقگیرها ارائه می گردد .