سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس نظام تامین کالا و تجهیزات در طرحهای عمرانی و صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهزاد اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی روانشادنیا – دانشجوی دکترای مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

به دنبال پیشرفت تکنولوژ یکی و پیجیده تر شدن قراردادها ، کارفرماها بدنبال انتقال ر یسک به پ یمانکـاران بودند و اقدام به بستن قراردادهای دو عاملی ( طرح و ساخت ) و EPC کردنـد [.۱] در قراردادهـا ی EPC ، بخـش زیادی از حجم مالی قرارداد را تجهیزات شامل میشود . بخشی از تجه یزات در داخل ک شور تول ید م یشود و بخش ی م ی با یست از فروشندگان خارج ی ته یه شـوند . جهت خرید از فروشندگان خارج ی پیمانکاران م ی با یست اقدام به بازگشایی اعتبار اسناد ی نزد بانکها ی مورد قبـول کارفرما بکنند [.۲] باتهیه یکسری پرسشنامه و فرستادن آن برای پیمانکاران و کارفرمایان مرتبط با ق رارداد های EPC ، مشکلات این نوع قرارداد در زمینه تأمین کالا و تجهیزات با توجه به نظریات ایـشان جمـع آوری شـده و سـعی در ارائه راه حل هایی جهت رفع این مشکلات شده است . بطور مثال برای یک خرید خوب، فروشندگان خارج ی، برا ی ساخت تجهیزات ، در یافت ها را به صورت پ یشرفت دو رهای م یگیرند [۳] ، در صورتی که طبققوانین پرداخـت بـه پیمانکار به صورت دیگری صورت می گیرد [.۴] در ادامه ابتدا توضیحاتی درباره روش قراردادی طرح و ساخت، علت گـرایش کارفرمایـان بـه ایـن نـوع قرارداد، ویژگی های آن و مراحل اجرای آن داده شده است . سپس به بیان مشکلات EPC در زمینه خرید تجهیزات در ایران از دید پیمانکار و کارفرما پرداخته شده است .