سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه حافظی –
لیلا طیبی –
مهدی مختاری –

چکیده:

به طور کلی مهمترین اهداف تصفیه فاضلاب عبارتند از: کنترل آلدگی محیط زیست، جلوگیری از شیوع بیماریهای عفونی و مزمن، حفظ زیبایی محیط زیست و امکان استفاده مجدد از پساب. فاضلاب بیمارستان یکی از فاضلابهای بسیار آلوده و خطرناک می باشد که در صورت عدم تصفیه مناسب باعث مخاطرات بهداشتی می گردد. با توجه به اینکه در سالهای اخیر مشکل تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان شهید صدوقی یزد بارها توسط سازمان محیط زیست گزارش شده است، لذا انجام یک تحقیق جهت رفع این مشکل توسط مدیریت بیمارستان پیشنهاد شد. بدین منظور این مطالعه جهت بررسی این مشکلات و تعیین راهکارهای ارتقاء ع ملکرد آن صورت گرفته است. این بررسی یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی است که طی یک دوره ۸ ماهه انجام شده است. تعداد ۴۰ نمونه از طریق نمونه گیریهای مکرر از بخشهای مختلف تصفیه خانه شامل ورودی، خروجی هوادهی، خروجی ته نشینی و خروجی لرزنی گرفته شده و پارامترهای DO, TS, TSS, TDS, PH, COD, BOD و فسفات اندازه گیری د. نتایج حاصل از این آزمایشات با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران مقایسه شد. میانگین مقادیر این پارامترها عبارتند از ۱۹۶/۶ COD, 6/8 pH میلیگرم بر لیتر، ۱۰۸/۹ BOD میلیگرم بر لیتر، ۱/۲۲ DO میلیگرم بر لیتر، ۴۹۱/۶ TS میلیگرم بر لیتر، ۲۰/۹۵ TSS میلیگرم بر لیتر، ۴۷۵/۰۳ TDS میلیگرم بر لیتر بوده است. در کل راندمان حذف BOD حدود ۷۰% و COD حدود ۶۷%، TSS حدود ۸۱%، ۴۰%TDS, 46% TS بوده است. بر طبق این نتایج و مقایسه آنب ا استانداردها، پساب برای تخلیه در چاه مناسب نیست. علت عملکرد نامناسب تصفیه خانه وجود نقص در بخشهای مختلف سیستم، وجود کف فراوان در تانک هوادهی و عدم راهبری صحیح تصفیه خانه است. این مشکلات با افزایش راندمان هوادهی، کاهش زمان ماند در تانک یکنواخت سازی و برگشت به موقع لجن از تانک ته نشینی رفع شده و تصفیه خانه از بازدهی خوبی برخوردار خواهد شد.