سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شکوه السادات بنی جمالی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا
راضیه لطفی – کارشناسارشد روانشناسی عمومی

چکیده:

افراد کم توان ذهنی مانند هر انسان دیگری دارای نیازهای جنسی هستند. برای اینکه مربیان، والدین یا اعضای دیگر خانواده بتوانند به خواستههای جنسی آن پاسخ مناسب دهند لازم است نسبت به واقعیتاحساسهای جنسی آنها بویژه در عقبماندگانی که میزان کمتوانی ذهنی آنها بیشتر از سطح خفیف نیست شناخت حاصل نمایند. بدیهی است این افراد طالب همان رضایتی هستند که افراد عادی طالب آنند( (هشو ۱۹۸۲ ۱ اما زمانی که میزان عقبماندگی ذهنی افزایش مییابد احتمالاً ناهنجاریهای زیست شناختی نیز بیشتر میشود و سطح سائق جنسی در سطوح پیشرفتهتر عقبماندگی ذهنی کاهشمییابد. هم چنین نوجوانانعقبمانده ذهنی از آموزشهایی که نوجوانان عادی از آن بهرهمند میشوند، محرومند و فرصت کمتری برای رشد ادراک واقعی از خود جنسیشان ۲ را دارند. جالب است کسانی که در جامعه بیشترین نیاز رابرای آموزشی جنسی دارند با بیشترین عدم تعادل از این نظر در جامعه روبرو هستند. این نوجوانان کمتر آموزش دیده فرصت کمتری را برای فهم دقیق و ملموس هویت جنسی خود دارند. بنابراین وجود کاستیدرقضاوت، مهارتهای اجتماعی یا کنترل تکانهها ممکن است در مواردی منجر به رفتار جنسی غیرعادی در آنها شود. طبق پژوهشهای انجام شده بیشاز نیمی از دختران عقبمانده ذهنی خفیف که از نظر جنسی فعالبودند مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و به تبع آن باردار شده بودند و یا در بسیاری از موارد رابطه نامشروع ( به ویژه با محارم در آنها مشاهده گردیده است. (مک کراس، پسر، ارث و چمیرلین ۱۹۸۱ ۳ افراد دارای ناتوانیهای هوشی مانند سایر افراد دارای زوال عقل نسبت به سوء استفاده جنسی آسیب پذیرند و ظرفیت لازم جهت اظهار رضایت و اعلام نظر معتبر برای ارائه درمانهای پزشکی را ندارند