سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جاسم سواری – کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست ، واحد علوم و تحقیقات
نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد – دکترای مهندسی بهداشت محیط ودانشیاردانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهو
امیرحسام حسنی – دکترای مهندسی محیط زیست و استادیاردانشکده محیط زیست ، واحد علوم وتحقی
قدرت الله شمس خرم آبادی – دکترای مهندسی بهداشت محیط و استادیاردانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده:

این مطالعه یک بررسی میدانی درزمینه مشکلات خوردگی درشبکه های توزیع آب آشامیدنی شهری است و نشان می دهد که این پدیده علاوه برخسارات اقتصادی ، موجب مشکلات بهداشتی شده ومخاطراتی را برای مصرف کنندگان آب پدید می آورد که تخریب لوله ها وتأسیسات ، نشت واتلاف آب ، ورود ترکیبات مضر به آب ازقبیل نشت فلزات سنگین وسمی مانند سرب ، کادمیوم ، تغییرکیفیت ظاهری وزیباشناختی آب وایجاد طعم ورنگ وبوی نامطلوب دراثرخوردگی لوله های مسی ، آهنی و روی ازجمله این صدمات می باشد . بررسی علل بروز این مشکلات ، پایش ، وکنترل آنها باید همیشه دردستورکار پژوهشگران مرتبط با مسایل آب قرار داشته باشد . این موضوع بصورت موردی درشبکه توزیع شهراهواز بررسی شده است . نتایج این بررسی، نشت محصولات جانبی خوردگى شامل فلزات سرب ،کادمیوم ، روى ، مس ، آهن ومنگنز به درون آب آشامیدنی و اندیس هاى خوردگى ، آب شبکه مورد مطالعه را متمایل به خورندگى نشان مى دهد .