سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

افشین تکدستان – عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز – گروه مهندسی بهداشت محیط زیس
نعمت اله جعفرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز – گروه مهندسی بهداشت محیط زیس
فرزانه فاخری رئوف – دانشجوی دکتری محیط زیست – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا

چکیده:

رشد بیش از حد جلبکها می تواند منجر به بروز مشکلاتی در منابع آب و بهره برداری از یک تصـفیه آب سـطحی نظیـر طعم، بو، رنگ، ایجاد سمیت، گرفتگی صافی، تجمع لجـن بیولـوژیکی در روی تاسیسـات ، خـوردگی تاسیسـات، تشـکل تری هالومتانها و تداخل با دیگر فرایندهای تصفیه آب شود . همچنـین رشـد بـیش از حـد جلبکهـا در منـابع آب باعـث شکوفایی جلبک ( Algae Bloom) و در نهایت باعث پدیده اتروفیکاسیون و گندیدگی منابع آب میشود . میزان و تولید جلبک در منابع آب و برکه ها را میتوان توسط قوانین اسـوالد،گوتاس، گولـدمن، اورون و شـلف بـر حسـب میلی گرم در لیتر تعیین کرد که مقدار آن بستگی به شدت نور، عمق برکه، ضریب جذب نور، درجه حـرارت محـیط دارد که باتوسط به روابط فوق میتوان محاسبه کرد .از تکنولوژی مختلف فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی جهت کنترل جلبک ها در منابع آب و برکه ها میتـوان اسـتفاده کـرد از مهمترین روشهای کنترل فیزیکی جلبکها میتوان استفاده از صافی مشبک ریز، صـافی تسـمه ای بـا پوشـ ش کاغـذی و پوشش برکه ها و مخازن را نام برد . از مهمترین روشهای شیمیایی کنترل جلبکها میتوان فراینـد انعقـاد و لختـه سـازی، شناوری سازی با هوای محلول، ترسیب شیمیایی و لخته سازی خودبخودی، پودر زغال فعال و استفاده از سولفات مس، کلر و پرمنگنات پتاسیم را نام برد و از مهمترین روشهای بیولوژیکی استفاده از ماهیهای گیاه خوار و سایر بی مهرگان را نام برد .
هدف از رارائه این مقاله شناخت مشکلات ناشی جلبکها در منابع آب و تصفیه خانـه آب، معـادلات تعیـین غلظـت آن در منابع آب و روشهای مختلف کنترل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی در منابع آب و تصفیه خانه های فاضلاب می باشد .