سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن نژادرکابی – دانشجوی کارشناسی ارشدعمران آب،کارشناس دفترفنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
ایرج رسولان – دانشجوی دکتری سازه، عضوهیأت علمی گروه عمران واحد بهبهان
ابوالقاسم اسمعیلی قیوم آبادی – عضوهیأت علمی گروه زمین شناسی واحد بهبهان

چکیده:

سدآریو برزن درچهارده کیلومتری شمال شرق بهبهان بامختصات جغرافیایی ۵۰ درجه و ۲۰ دقیقه طول شرقی و ۳۰ درحه و ۴۰ دقیقه عرض شمالی واقع است. ازنظرزمین شناسی این منطقه دربخش جنوب غرب زون ساختاری زاگرس چین خورده ودرناحیه مرکزی تاقدیس خاییز وشمال شرق گسل ارجان برروی یکی از چندین گسل نرمال بزرگ باروند عمودبرمحور چین قرارگرفته است. .محل ساختگاه سد در زون تحولی مرزبالایی سازند پابده به مرز زیرین سازند آسماری ودریاچه سد به طورکامل روی سازندهای پابده وگورپی واقع شده است .در سد ها اثرات حرکات پی بستگی به نوع پی، فصل مشترک پی و سازه و خود سازه دارد . سازند غیر یکنواخت پی و یا تغییرات سریع در واحدهای مختلف سنگ پی نظیر تغییر ناگهانی سختی سنگها و یا وضعیت شیب و امتداد دسته درزهها میتواند باعث ایجاد ترک شوند.. سد آریو برزن با توجه به ساختگاه و اثرات فوق الذکر در هنگام ساخت و بتن ریزی بلوکهادچار مشکلاتی از قبیل ترک خوردگی شده است در این مقاله ضمن آسیب شناسی ترک در سدها و بیان مشکلات موجود در سد مذکور راهکارهای مناسب برای جلوگیری از رشد و وقوع ترک بیان میشود .