سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نادر حسینی زارع – مدیر و روسای امور آزمایشگاه های منابع آب و خاک و رسوب سازمان آب و برق خوز
نغمه سعادتی – مدیر و روسای امور آزمایشگاه های منابع آب و خاک و رسوب سازمان آب و برق خوز
هاشم کمایی – مدیر و روسای امور آزمایشگاه های منابع آب و خاک و رسوب سازمان آب و برق خوز
پری براتی – مدیر و روسای امور آزمایشگاه های منابع آب و خاک و رسوب سازمان آب و برق خوز

چکیده:

شرایط حساس کنونی به لحاظ کم آبی و خشکسالی جاری (سال آبی ۸۶-۸۷) و کاهش کیفیت منابع آب و از طرفی وابستگی بیش از ۹۰ درصد تامین آب شرب مردم استان خوزستان به منابع آبهای جاری و بالاخص رودخانه های کارون و دز، رقابت شدید بین بخش های مختلف مصرف کنندگان آب و به خصوص بخش شرب و کشاورزی را به همراه داشته است، این موضوع باعث شد تا توجه کارشناسان و مسئولین استان به مدیریت کیفیت زه آب های کشاورزی ناشی از شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی را در راستای حفظ کیفیت منابع آب به خود معطوف دارد. جهت نیل به اهداف فوق الذکر و همچنین اطلاع از آخرین وضعیت کمی و کیفی منابع آب سطحی استان خوزستان در شرایط خشکسالی جاری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات برداشتی، در کنار اندازه گیری صحرایی از کمیت زه آب ها همزمان اقدام به نمونه برداری جهت آنالیز و تعیین کیفیت آنها در بهار و تابستان ۸۷ گردید. شبکه های آبیاری و زهکشی دشت های گتوند، عقیلی، دیمچه و همچنین مجتمع کشت و صنعت نیشکر کارون و هفت تپه و واحد نیشکر امام خمینی (شعیبیه) از زهکش های عمده مورد بررسی واقع در شمال استان بوده است. بر اساس اندازه گیری حجم زه آب ها و مشخصه های کیفی شامل pH، Ec، کاتیون ها، آنیون ها، DO, BPD, COD، کل کلیفرم، فکال کلیفرم و TSS، بار آلودگی محاسبه و سهم هر کدام از آنها به تفکیک در افزایش بار آلودگی معدنی (بر مبنای TDS) و آلی (بر مینای BOD و COD) به رودخانه تعیین و به لحاظ اعمال مدیریت کنترل، دفع و بهبود کیفیت زه آب ها، اولویت بندی و معرفی گردیدند. بر اساس نتایج به دست آمده زهکش های واحد کشت و صنعت نیشکر شهیبیه (ورودی به رودخانه دز)، زهکش مجتمع هفت تپه، کهنک زورآباد (ورودی به دز در منطقه دیمچه و کارون)، زهکش ۲۳۳۵، ۲۰۷۳ تن در روز نمک که به رودخانه وارد می نمایند در اولویت اول مدیریت کنترل، دفع و بهبود کیفیت زه آب ها در مناطق شمالی استان معرفی می گردند.