سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عباسعلی پورمحسنی – کارشناس ارشد مطالعات البرز – مهندسین مشاور شرکت خدمات مهندسی آب و خاک ک
منصور پاره کار – مدیریت مطالعات البرز – مهندسین مشاور شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور

چکیده:

با توجه به حساسیت و اهمیت محصول برنج در تامین نیاز غذایی کشور و با عنایت به شرایط و وضعیت اراضی شالیزاری و مسائل و مشکلات در شرایط موجود، تجهیز و نوسازی و
یکپارچ هسازی این اراضی در راستای ایجاد زمین ههای مناسب جهت افزایش میزان بهر هوری از منابع آب و خاک و امکانات و نهاده های موجود اجتنا بناپذیر است. تجهیز و نوسازی اراضی
شالیزاری مانند هر فعالیت زیربنایی دیگر در صورتی نتایج و اهداف مورد انتظار را خواهد داشت که از ضوابط و معیارهای فنی مربوطه در تمام مراحل مطالعات، طراحی و اجرا پیروی نماید. در
حال حاضر با توجه به گذشت چند سال از شروع فعالیتهای اجرائی در این زمینه و با عنایت به شرایط خاص عملیات مورد نیاز و وجود مشکلات فنی، حقوقی و قراردادی، شایسته است جهت
تهیه و تدوین مجموعه ضوابط و معیارهای مربوطه اقدام گردد. یکی از مشکلات عملیات اجرائی راندمان بسیار پایین ماشینهای سنگین در این اراضی میباشد. به همین منظور در این تحقیق به بررسی میزان ظرفیت کاری جهت تعیین راندمان واقعی این م اشینها در اجرای طرحهای تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری شمال کشور پرداخته شده است. برای این منظور ماشی نهای بولدوزر و بیل مکانیکی که بیشترین کاربرد را دارند انتخاب و پارامترهای مورد نظر در خاکهای خیلی سنگین و سنگین با رطوبت زیاد (رطوبت وزنی بالای ٢٥ درصد ) و رطوبت متوسط (رطوبت وزنی ١٥ تا ٢٥ درصد) و خاکهای متوسط با رطوبت متوسط در استانهای گیلان و مازندران انداز هگیری شده است. برای تعیین پارامترهای کیفی مؤثر مانند مهارت رانندگان و شرایط آب و هوایی و وضعیت ماشی نهای سنگین از پرسشنامه استفاده شده است. با توجه به نتایج انداز هگیریها و آنالیز آنها، متوسط پتانسیل ظرفیت کاری (با فرض راندمان ١٠٠ درصد) برای بلدوزر۶ /۱۷۶مترمکعب در ساعت با انحراف معیار۱۰/۳۴ و برای بیل مکانیکی ۱۳/۰۸ مترمکعب در ساعت با انحراف معیار ۴۱/۷میباشد. نتایج تعیین راندمانهای واقعی ماشی نها بااستفاده از نتایج تعیین ظرفیت واقعی در طول یک دوره اجرائی نشان م یدهد که راندمانهای موجود حتی از حداقل راندمان پی شبینی شده در مراجع معتبر (برای شرایط مدیریتی و شرایط کاری ضعیف) پائینتر میباشد