سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد کریمی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
نادر حیدری – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
افشین یوسف گمرکچی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده:

در این تحقیق به بررسی وضعیت موجود شبکه آبیاری و زهکشی قزوین از نظر بخش دولتی و بخش خصوصی در تصمیم گیری و امور مدیریتی و بهره برداری و نگهداری از شبکه و موانع موجود در مشارکت آب بران و انتقال مدیریت آبیاری پرداخته شد. تحقیق با مطالعه منابع علمی و فنی موجود در رابطه با پروژه، آشنایی با مشکلات مدیریتی و بهره برداری موجود آن از طریق مطالعه سوابقریال گفتگو با مدیران و کارشناسان دولتی، زارعین و آبیاران و تکمیل پرسشنامه تهیه شده برای اهداف تحقیق، انجام گردید و بر اساس مطالعه شواهد و استنتاج عوامل ایجاد مشکلات مدیریتی و بهره برداری پروژه، وضع موجود شبکه تجزیه و تحلیل شده و پیشنهاداتی در رابطه با مشارکت بیشتر بهره برداران به منظور افزایش عملکرد و بهره وری از آب در شبکه و رفع نواقص موجود در طرح انتقال مدیریت آبیاری موجود ارائه گردید.