سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریده مصطفایی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت
فروغ صمدنژاد – کارشناس مسئول بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
گلاله پرندان – کارشناس بهداشت عمومی
کردستان – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط

چکیده:

توجه به سلامت مواد غذایی، نظارت و کنترل ام اکن عمومی از نظر بهداشتی به منظور تامین سلامت جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است . رسیدن به این اهداف محقق نمی شود مگر اینکه نیروهای نظارتی از توانایی علمی و عملی لازم در این خصوص برخوردار باشند .در همین راستایکی از وظایف دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهدا شتی درمانی سراسر کشور کنترل و نظارت مراکز تهیه، توزیع و فروش و اماکن عمومی است .که این وظیفه خطیر در این ارگان بر عهده بازرسان بهداشت محیط می باشد. عدم در اختیار داشتن امکانات و ابزارهای قانونی و اجرایی لازم و عدم پشتیبانی و حمایت های شایسته دستگاههای ذیربط، آنان را در انجام این وظیفه با موانع و چالش هایی روبرو خواهد نمود. لذا این تحقیق با هدف بررسی مشکلات و چالش های بازرسان بهداشت محیط در امر نظارت و کنترل مواد غذایی و اماکن عمومی در استان کردستان انجام میگیرد. روش تحقیق : توزیع پرسشنامه در بین ۱۴۴ نفر بازرس بهداشت محیط در امر نظارت و کنترل اماکن عمومی و مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی استان کردستان در خرداد ۱۳۸۷ انجام گرفت. دادهها جمعآوری شده با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج : با توجه بهیافته های پژوهش، تمام مشکلات مطرح شده در پرسشنامه جزو چالشهای بازرسین بهداشت محیط در امر نظارت و کنترل اماکن عمومی و مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی در استان کردستان بودند ۱۴/۹۲ درصد کمبود حقوق و مزایا از جمله اضافه کار را بعنوان الویت اول، ۱۹ درصد عدم برخورداری از حق جذب بارزسی را بعنو ان الویت دوم، ۸/۲۷ درصد عدم حمایت مسولین را بعنوان الویت سوم، ۱۲/۹۴ درصد رفتار ناشایست برخی از متصدیان و کارگران اماکن در صورت برخورد قانونی را بعنوان الویت چهارم،۱۰/۲۱ درصد جریمه ناچیز توسط مراجع قانونی را بعنوان الویت پنجم۹/۷ درصد تعداد مراجع رسیدگی به تخلفا ت بهداشتی را بعنوان الویت ششم،۱۰/۷۱ درصد عدم امکان برخوردقانونی سریع در صورت بروز تخلف بهداشتیرا بعنوان الویت هفتم ، ۱۰/۳۷ درصد کمبودیا نبود وسایل نقلیه را بعنوان الویت هشتم،۱۰/۴۴ % عدم همکاری به موقع نیروی انتظامی جهت اجرای قوانین و برخورد با متخلف را بعنوان الویت نهم، ۱۱ درصد نبود ارتباط قوی با ارگانهای ذیربط مانند بازرگانی، شهرداری و … را بعنوان الویت دهم ۸/۶۳ درصد گستردگی و حجم زیاد وظایف محوله را بعنوان الویتیازدهم، ۱۳/۲۸ %عدم علاقه به امر نظارت و کنترل مراکز و اماکن را بعنوان الویت دوازدهم ۱۲/۶۸ درصد بکارگیری پرسنل بهداشت محیط زن جهت بازدید را بعنوان الویت سیزدهم ۱۳/۲۸ درصد بکارگیری نیروی های طرحی فاقد تجربه و ناآشنا به امر بازدید را بعنوان الویت چهاردهم،۱۳/۴۹ % عدم تناسب رشته تحصیلی با وظایف محوله را بعنوان الویت پانزدهم ۱۴/۹۶ درصد بازرسی ن آگاهی ضعیف در بحث بهداشت مواد را بعنوان الویت شانزدهم انتخاب نموداند. بحث و نتیجه گیری: از نظر بازرسان بهداشت محیط، ضعف سیستم اجرایی(از جمله وزارت بهداشت ، نیروی انتظامی و سایر مراجع ذیصلاح) در برخورد با متخلفین بالاترین درصد را در بین موانع و چالش های موجود در امر نظارت و کنترل مواد غذایی در سطح عرضه را به خود اختصاص دادهاست. اما از نظر الویت بازرسین کمبود حقوق و مزایا از جمله اضافه کار را بعنوان الویت اول در خصوص موانع و چالشهای موجود درامر نظارت و کنترل مواد غذایی انتخاب نموداند. مجددا مطرح گزدد . علاوه بر این، برنامه ریزی و سرمایه گذاری « پلیس بهداشت » به منظور رفع پاره ای از مشکلات پیشتهاد می شود طرح تشکیل بیشتر برای آموزش شهروندان و متصدیان اصناف، ارتقاء سطح علمی پرسنل دست اندر کار امر نظارت بر تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی و همچنین حمایت مادی و معنوی شایسته از آنها می تواند در رفع این موانع و چالش ها بسیار مؤثر باشد.