سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فاطمه محمودی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی و کارشناس سازمان هواشناسی کشور

چکیده:

بودجه ریزی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخصهای عملکرد و تخصیص منابع است بنابراین حول دو نکته " ارتباط بودجه با نتیجه " و ارتباط شاخص عملکرد و ارزیابی " می چرخد. لذا تحقیق حاضر به بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی می پردازد و به صورت موردی بودجه یک سازمان دولتی را در نظر گرفته و تلاش بر این است تا مهمترین شاخصهایی که مربوط به مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی می باشند را مورد بررسی قرا رداده و همچنین راه کارهایی را نیز در این خصوص ارائه دهد. این موانع را با توجه به مطالعات ادبیاتی صورت گرفته و همچنین نظر متخصصان و کارشناسان در امر بودجه ریزی و خبرگان " عوامل مدیریتی " عنوان شده که این عوامل به سه دسته عوامل محیطی ، فنی و فرایندی و انسانی طبقه بندی می شود. روش انجام تحقیق از نوع پیمایشی – همبستگی می باشد و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق ، اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین کل جامعه آماری که ۵۰ نفر از خبرگان سازمان دولتی ( مدیران و معاونین ) مورد سنجش قرار می گیرد . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی با عوامل مدیریتی ارتباط معنی دار وجود دارد و مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی به ترتیب شاخصهای عنوان شده ز یر ۱ ) عوامل فنی و فرایندی ۲) عوامل انسانی ۳) عوامل محیطی با عوامل مدیریتی مرتبط می باشند لذا پیشنهاد گردیده است در اجرای پیاده سازی بودجه عملیاتی این موانع را شناسایی و نسبت به برطرف کردن آنها اقدام نمود .