سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
علی عیسی پور – شرکت برق منطقه ای تهران
شهرام عابدی – شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:
آب مهم ترین ماده حیات و آبادانی است. این ماده سرآغاز حیات و جزء اصلی تمام موجودات زنده است. در قرآن کریم پنجاه و شش آیه درمورد پیدایش و اهمیت آب و وابستگی حیات به این ماده ارزشمند آورده شده است. به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی کشور ، کاهش ریزش های جوی و محدودیت های منابع آب سهم ایران از کل منابع تجدید شونده در جهان تنها ۰/۳۴ درصد می باشد و با توجه به ساکن بودن یک درصد از کل جمعیت جهان در کشور ، ایران فقیرترین کشور از لحاظ منابع آبی سرانه در قاره آسیا است.دفتر فنی نظارت بر تولید شرکت برق منطقه ای تهران برای دستیابی به راهکارهای اصلاح و تعیین نقشه راه مدیریت استفاده از آب درنیروگاههای حرارتی تحت پوشش، اقدام به تشکیل کمیته ای تحت عنوان کمیته آب که متشکل از مدیران امور شیمی نیروگاههای مورداشاره بود، نمود. مقاله حاضر که نتیجه بررسی های کمیته مذکور می باشد، ضمن بررسی وضعیت مصرف آب در نیروگاههای منطقه تهرانکه از مصرف کنندگان عمده آب شیرین در منطقه می باشند، راهکارهای اصلاح الگو مصرف را با مد نظر قراردادن حفظ کارآیی و قابلیتنیروگاهها ارائه می نماید.