سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

بهزاد بهدانی – گروه سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
جلال الدین شایگان – گروه سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله روند مصرف انرژی در پالایشگاه های کشور مورد بررسی قرار گرفته است . بر این اساس، بررسی مورد نظر در دو بخش مجزا در نظر گرفته شده است . در مرحله اول فرآیندهای مختلف تولید محصولات اصلی نفتی بـا توجـه به مع ـیار ان ـرژی بری با ی ـکدیگر مق ـایسه ش ـده است . در مـورد هر محصـول فرآیند تولید د ر یک پالایشگاه داخلی با توجه به در دسترس بودن اطلاعات آن با فرآیندهای جهانی تولید آن محصول از دیدگاه انرژی به صورت کمی و کیفی مقایسه شده است . در مرحله بعد، وضعیت مصرف انرژی در پالایشگاه های ایران از دو دیدگاه کمی و کیفی م بتنی بر سه موضوع عمده : ۱ ـ وضعیت مصرف انرژی در کل صنعت پالایش نفت ایران در سنوات مختلف، ۲ ـ مقایسه وضعیت انرژی بری پالایشگاه های مخ تلف داخلی با یکدیگر، ۳ ـ مقایسه وضعیت انرژی بری پالایشگاه های کشور با پالایشگاه های سایر نقاط جهان، مورد بررسی قرار گرفته است .