سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یلدا میرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
عبدالله حسن زاده قورت تپه – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی ایران

چکیده:

یکی از راه های برآورد توسعه کشاورزی و پایـداری تولیـد در نواحی کشاورزی استفاده از روش جریان انرژی است . در این بررســی ســیر انــرژی در اکوسیســتم زراعــی نخــود دیــم در شهرستان ارومیه با استفاده از آ مار و اطلاعات سازمان مربوطه و تهیــه پرسشــنامه از روســتائیان شهرســتان مربوطــه بــرآورد گردید . میزان انرژی عوامل و نهاده های به کار رفته در زراعت
نیمــه مکــانیزه و ســنتی بــه ترتیــب برابــر بــا ۲۳۶۰۳۹۹/۱۳ و ۱۴۲۹۰۰۹/۱۲ کیلوکالری در هکتار و میـزان انـرژی خروجـی ( تولیدی ) محصول دان ه در سیستم نیمـه مکـانیزه و سـنتی بـه
ترتیب برابر با ۲۱۹۶۰۰۰ و ۱۷۶۵۴۰۱ کیلوکالری در هکتـار و انــدام هــوایی ( کــاه و کلــش ) در ایــن دو زراعــت بترتیــب ۱۸۲۶۷۶۰ و ۱۷۰۹۶۶۰ کیلوکالری در هکتـار بـرآورد گردیـد .
راندمان انرژی در تولید محصول دانه در سیسـتم کشـت نیمـه مکانیزه و سنتی برا بر با ۰/۷و ۱/۲ می باشد کـه مـی تـوانیم بـا مدیریت بهینه و اسـتفاده از کودهـای آلـی مصـرف انـرژی را کاهش داده و راندمان انرژی را افزایش دهیم . بیشترین انـرژی مصرفی مربوط به سوخت ماشین آلات در هـر دو روش نیمـه مکانیزه و سنتی بـه ترتیـب برابـر ۵۷/۲ و ۵۹/۴ درصـد بـود . بالاترین هزینه مصرفی به مرحلـه برداشـت نخـود در هـر دو روش تعلق دارد . در کل روش نیمه مکانیزه هزینه بیشـتری را نسبت به روش سنتی در بر دارد . شاخص برداشـت در روش نیمــه مکــانیزه %۴۳ و در روش ســنتی %۳۹ بــرآورد گردیــد . راندمان مصرفی آب هم در روش نیمـه مکـانیزه و سـنتی بـه ترتیب برابر با ۱/۰۱ و ۰/۸۸ درصد بدست آمد که روش نیمـه مکانیزه کارآیی بیشتری نسبت به آب مصرفی دارد .