سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
کمال الدین ارازگلدی داشلی برون – کارشناس ارشدزبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاداسلامی واحدعلی آبادکتول

چکیده:
به کاربردن مضامین مشترک منحصربه شاعران و هنرمندان بیشین نیست بلکه سخنوران معاصر نیز گاهی مثل حکایت لطیفه و نکته ای رابرای بازگویی روشن تراندیشه خویش ازپیشینیان یامعاصران وام میگیرند اگربرآن باشیم که درادب فارسی معاصر افریده هایی ادبی شبیه به اثارسعدی ازجهت توجه به مضامین اخلاقی بیابیم احتمالا جز سروده های پروین اعتصامی رابدان نزدیک نخواهیم یافت بنابراین دراین مقاله سعی شده است مضامین مشترک اخلاقی بین آثار این دوسخنور استخراج گردد ضرورت این پژوهش بدان جهت است که بررسی تاثیر پذیری سخنوران معاصر ازپیشینیان میتواند یاری گرما درشناخته هرچه بهتر دیدگاه ها و اندیشه های این هنرمندان باشد ضمن این که میتواند معیاری باشد برای سنجش قدرت سخنوری ونحوه ارایه مضامین مختلف دراثار سخنوران معاصر نگارنده دراین پژوهش تلاش دارد که پس ازمقدمه ای کوتاه درباب مضامین مشترک دراثار هنرمندان و ضرورت بررسی آن بابیان شواهدی ازاثارسعدی و سروده های پروین مضامین مشترک اخلاقی میان این دوسخنور را استخراج نماید باانجام این مقایسه بنی اثارسعدی و اشعارپروین درمی یابیم که مضامین مشترک اخلاقی بسیاری درمیان این دوشاعر وجود دارد که آنان را به هم پیوند میدهد و بدین نتیجه می رسیم که پروین ازحیث طرز تفکر و بلندنظری یکی ازشایسته ترین شاعرانی است که توانسته ازسعدی پیروی کند و ازدید نکته های ارشادی و اندرزی ومضامین اخلاقی بیش ازهمه به این شاعر نظر داشته است