سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مهدی زیودار – کارشناس مهندسی صنایع، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه
نرگس ایمانی پور – دکترای مهندسی صنایع، استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

توسعه و شکوفایی بخش اعظمی از اقتصاد جوامع گوناگون در دنیای امروز وابسته به مکانیزم هایی است که در آن کسب و کارهای جدید شکل یافته و توسعه می یابند. در این میان، افراد کارآفرین هر جامعه نقس اصلی را در ایجاد این کسب و کار و کارها ایفا می نمایند. از آنجا که در کشور ما کارآفرینی یک پدیده جدید تلقی می شود، با هدف توسعه و ترویج هر چه بیشتر آنو انجام یک مطالعه موردی بومی، در این پژوهش سعی گردیده است تا به مطالعه موردی یک کارآفرین موفق ایرانی بر پایه ویژگی ها، نگرش و گرایش کارآفرینانه وی و مقایسه این موارد با ادبیات و نظریه های متداول کارآفرینی پرداخته شود. بر همین اساس، ضمن معرفی کارآفرین موفق، "جناب آقای محمدتقی هوشیار" و دستاوردهای گرانقدر و کارآفرینانه ایشان، به تقابل نظریه هایی از کارآفرینی که به تواتر در ادبیات کارآفرینی مطرح گردیده و روایی و اعتبار این اصول از این منظر اهتمام شده است. در بحث و تحلیل این مقاله، به همراه ارائه مدلی جامع در فرآیند راه اندازی کسب و کار مستقل توسط کارآفرین، تاثیر مولفه های تشکیل دهنده این مدل بر موفقیت آقای هوشیار بررسی و مطابقت و تعاریف گوناگون از کارآفرین و کارآفرینی، خصایص متداول، سوابق و پیشینه های کارآفرینان با داده های جمع آوری شده از این مطالعه موردی ارزیابی شده و تحلیل ها و نتایج مناسبی در پی آن ارائه می گردد. جالب توجه است که ما حاصل بسیاری از این تحلیل ها نشان می دهد که تعاریف و نظریات معتبر در عرصه کارآفرینی به شکلی معنادار با داده های جمع آوری شده در این مطالعه موردی هم پوشانی دارد.