سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیداحمد انوار – عضو هیات علمی بخش مهندسی راه و ساختمان، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیرا
غلامحسین دستغیبی فرد – عضو هیات علمی مهندسی علوم و کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
احسان نیکویی – دانشجوی کار شناسی ارشد بخش مهندسی راه و ساختمان، دانشکده مهندسی، دان
رسول مغاره – دانشجوی کارشناسی، بخش مهندسی علوم و کامپیوتر ، دانشکده مهندسی، دانش

چکیده:

در طی سال های اخیر تلاش ها ئی برای بررسی و پیش بینی توزیع زمانی و مکانی زلزله ها به کمک شبکه های عصبی مصنوعی انجام شده است . از آنج ائی که شبکه های عصبی مصنوعی کارائی خود را درپیش بینی روند سری های زمانی و زمانی – م کانی به خوبی نشان داده اند ، چنین به نظر میرسد که می توان ، با در نظر گرفتن مجموعه زلزله های به وقوع پیوسته در یک دوره زمانی مناسب ، به پیش بینی الگوی زمانی – مکانی زلزله های متعاقب پرداخت . در این مقاله الگوریتم های پیش بینی الگوی وقوع زلزله که بر اساس تکنیک شب که های عصبی مصنوعی بنا نهاده شده اند بررسی شده، دسته بندی گردیده، نمونه ای از هر دسته انتخاب شده و نتایج آن ها ارائه گردیده است . آنچه بیشتر در این مقاله مورد توجه خواهد بود بررسی کارائی و عملکرد الگوریتم های استفاده شده توسط محققین مختلف می باشد.